Saziv godišnje Skupštine akcionara 2008

U skladu sa tačkama 19.1. Osnivačkog akta
DRUŠTVA „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN
i Odluke Upravnog odbora „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN  od16.10.2008. godine,
Sazivam  vanrednu sednicu Skupštine akcionara „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN
za petak, 31.10.2008. godine sa početkom u 10,00 časova
u prostorijama bioskopa „Cinema“ u ul. Kralja Petra I br. 4 u Zrenjaninu.

Za sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

 

 1. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju Zapisnik i članova Komisije za glasanje;
 2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2008. godine;
 3. Donošenje Odluke o usvajanju novokonsolidovanih finansijskih izveštaja „Dijamant“ – a AD Zrenjanin i njegovih zavisnih preduzeća sa stanjem na dan 31.12.2007. godine;
 4. Donošenje Odluke o usvajanju  Izveštaja  Revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd po osnovu obavljene revizije za 2007. godinu u vezi sa novokonsolidovanim finansijskim Izveštajima „Dijamant“-a AD Zrenjanin i njegovih zavisnih preduzeća sa stanjem na dan 31.12.2007. godine;

Dan utvrđenja liste akcionara je 16.10 2008. godine.
Na osnovu tačke 19. 3. Osnivačkog akta Društva „DIJAMANT“ AD Zrenjanin uz ovaj saziv za vanrednu Skupštinu daju se predlozi sledećih Odluka za glasanje na Skupštini:

AD.3  Predlaže se Skupštini akcionara „DIJAMANT“ AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju odobrenih novokonsolidovanih finansijskih izveštaja „Dijamant“ Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih preduzeća koji obuhvataju:

 • bilans stanja – novokonsolidovani na dan 31.12.2007. godine,
 • bilans uspeha novokonsolidovani za period od 01.01.2007. do 31.12.2007.god,
 • izveštaj o promenama na kapitalu- novokonsolidovani za period od 01.01.2007. do 31.12.2007.god
 • izveštaj o tokovima gotovine- novokonsolidovani za period od 01.01.2007. do 31.12.2007.god,
 • statistički aneks – novokonsolidovani za 2007. godinu
 • novokonsolidovani- napomene uz konsolidovani finansijski izveštaj za 2007. godinu.

AD.4 Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora preduzeća Baker Tilly WB Revizija d.o.o. Beograd od 19.09.2008. godine u vezi sa novokonsolidovanim finansijskim izveštajima „Dijamant“ Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih preduzeća koji obuhvataju:

 • bilans stanja – novokonsolidovani na dan 31.12.2007. godine,
 • bilans uspeha novokonsolidovani za period od 01.01.2007. do 31.12.2007.god,
 • izveštaj o promenama na kapitalu- novokonsolidovani za period od 01.01.2007. do 31.12.2007.god
 • izveštaj o tokovima gotovine- novokonsolidovani za period od 01.01.2007. do 31.12.2007.god,
 • statistički aneks – novokonsolidovani za 2007. godinu
 • novokonsolidovani- napomene uz konsolidovani finansijski izveštaj za 2007. godinu.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Osnivačkim aktom društva „Dijamant“ AD Zrenjanin, pravo učešća na Skupštini akcionara imaju svi akcionari. Pravo glasa na Skupštini akcionara imaju svi akcionari koji imaju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika, a u skladu sa zakonom. Akcionar može dati punomoćje u pismenoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacioma o broju, vrsti i klasi posedovanjih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja Sekretaru društva, u sedište Društva, u Zrenjaninu, ulica Temišvarski drum br. 14, najkasnije na dan koji prethodi danu održavanja Skupštine, radi utvrđivanja konačne liste lica koja će biti prisutna na Skupštini i utvrđivanja broja glasova kojim raspolažu.

Društvo obezbeđuje, svakom akcionaru koji to zahteva, kopiju novokonsolidovanih finansijskih izveštaja „Dijamant“ Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih preduzeća, Izveštaja revizora, predloga odluka o kojima se odlučuje na sednici Skupštine,. Akcionari mogu kopije materijala dobiti ili izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine, u sedištu Društva, Zrenjanin, ulica Temišvarski drum br. 14, u redovno radno vreme od 8,00 do 16,00 časova, u kancelariji Sekretara društva.

Predsednik Upravnog odbora
Puljić Ljerka dipl.ecc
Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]