Saziv godisnje Skupstine akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin

U skladu sa tačkama 19.1. Osnivačkog akta
DRUŠTVA „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN
i Odluke Upravnog odbora „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN  od 23.05.2008. godine,
Sazivam redovnu sednicu Skupštine „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN
za sredu 25.06.2008. godine sa početkom u 12,00 časova
u prostorijama bioskopa „Cinema“ u ul. Kralja Petra I br. 4 u Zrenjaninu.
Za sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

1. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju Zapisnik i članova Komisije za glasanje;
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2007. godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Dijamant“-a AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2007. godine;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2007. godinu sa Izveštajem o radu Upravnog odbora „Dijamant“-a AD za 2007. godine;
5. Donošenje Odluke o usvajanju  Izveštaja  Revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd i Discordia Audit d.o.o. Zagreb po osnovu obavljene revizije za 2007. godinu u vezi sa finansijskim Izveštajima za 2007. godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Internog revizora Slobodana Milosavljevića po osnovu obavljene revizije za 2007. godinu.
7. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti za 2007. godinu;
8. Donošenje Odluke o isteku mandata članova Upravnog odbora Društva;
9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva;
10.  Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru Društva;
11.  Donošenje Odluke o isteku mandata Internog revizora;
12.  Donošenje Odluke o izboru Internog revizora za 2008. godinu;
13.  Donošenje Odluke o izboru revizora za 2008. godinu.
14.  Donošenje Oluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduzenje „DIJAMANT“ AD Zrenjanin kod RI Eastern European Finance B.V. Holandija za iznos od EUR 40.000.000.00 i kod Raiffeisen Banka  a.d. Beograd  za iznos od EUR 11.000.000,00.

Dan utvrđenja liste akcionara je 26.05.2008. godine.

Na osnovu tačke 19. 3. Osnivačkog akta Društva „DIJAMANT“ AD Zrenjanin uz ovaj saziv za redovnu Skupštinu daju se predlozi sledećih Odluka za glasanje na Skupštini:
AD.3  Predlaže se Skupštini akcionara „DIJAMANT“ AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju odobrenih finansijskih izveštaja „DIJAMANT“ AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2007. godine.
AD.4 Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2007. godinu sa Izveštajem o radu Upravnog odbora „Dijamant“-a AD Zrenjanin za 2007. godinu
AD.5 Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Izveštaja revizora po osnovu obavljene revizije za 2007. godinu, preduzeća Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd i Baker Tilly Discordia d.o.o. Zagreb, u vezi sa finansijskim izveštajima za 2007. godinu.
AD.6  Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Izveštaja Internog revizora Slobodana Milosavljevića, po osnovu obavljene revizije za 2007. godinu.
AD.7 Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin, da po iskazanom finansijskom rezultatu za 2007. godinu iz ostvarene neto dobiti u iznosu od 263.445.323,70 dinara odobri plaćanje dividende u ukupnom iznosu od 50.137.240,00 dinara, što po jednoj akciji iznosi 184,00 dinara u bruto iznosu.  Predlaže se Skupštini akcionara da se u neraspoređenu dobit usmeri 213.308.083,70 dinara. Pravo na dividendu ima akcionar koji to svojstvo ima na dan donošenja ove Odluke („Dan dividende“).
AD.9 Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“-a AD Zrenjanin da se za članove Upravnog odbora „Dijamant“-a AD Zrenjanin imenuju: Puljić Ljerka, Lučić Tomislav, Kešelj Slavica, Radonjić-Petrović Dragijana, Bokić Anđelko.
AD.10 Predlaže se Skupštini akcionara  „Dijamant“ AD Zrenjanin davanje saglasnosti na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru Društva u celosti u tekstu kako je dat u Prilogu ove Odluke.
AD.12 Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“-a AD Zrenjanin da se za Internog revizora „Dijamant“ AD Zrenjanin za 2008. godinu imenuje Slobodan Milosavljević.
AD.13 Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“-a akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin izbor revizora: Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd i Baker Tilly Discordia d.o.o. Zagreb.
AD.14 PREPORUČUJE SE  Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o davanju saglasnosti da se „Dijamant“ AD Zrenjanin kreditno zaduži kod:
1.  RI Eastern European Finance B.V. Holandija (u daljem tekstu RIEEF) za iznos od EUR 40.000.000.00 pod sledećim uslovima utvrđenim u Ponudi upućenoj 12.05.2008. godine od strane RIEEF-a, a koja je data kao prilog ovoj Odluci:

Kreditor:  RI Eastern European Finance B.V. Holandija
Iznos RIEEF kredita:  EUR 40.000.000,00 kao devizni kredit iz inostranstva koji se može koristiti u devizama ili sekonvertovati u dinare u skladu sa deviznim propisima u zemlji.
Namena kredita: Finansiranje obrtnih sredstava
Garant:  Raiffeisen BANKA a.d. Beograd
Iznos garancije RBRS:  EUR 40.000.000,00 uvećano za kamatu po kamatnoj stopi ugovorenoj između „DIJAMANTA“ AD kao korisnika kredita i RIEEF-a.
Korišćenje kredita:  kredit može bit povučen u nekoliko tranši, stim da povalčenja mogu biti izvršena samo u periodu korišćenja kredita, uplatom na devizni račun korisnika kredita koji je otvoren kod RBRS.
Minimalni iznos svake tranše je EUR 100.000,00
Period korišćenja kredita:  Korisnik kredita može vršiti povlačenje tranši samo u periodu od 3 meseca od datuma prvog povlačenja.
Prvo korišćenje kredita: Najkasnije do 31.12.2008. godine
Krajnji rok kredita: 18 meseci, računajući od dana prvog korišćenja kredita
Plaćanje kamate:  Mesečno, svakog poslednjeg dana u mesecu
Kamatna stopa:  (1- mesečni) EURIBOR + 2,50% p.a.                                RIEEF kredit iznosi
Kamatna stopa: 1 mesečni EURIBOR + 1.85% p.a.
RBRS garancija iznosi
Provizija za izdavanje: 0.85% godišnje koje se plaća mesečno na stanje po kreditu
Obezbeđenje po garanciji: Hipoteka na poslovno-proizvodnom kompleksu i zaloga na opremi u vlasništvu nalogodavca čija je ukupna procenjena vrednost od EUR 26.410.00 u skladu sa zvaničnom procenom izdatom od SHM Smith Hodkinson iz Aprila 2008
Zaloga na robi (suncokret, sirovo i rafinisano ulje) u skladištu nalogodavca. U toku važenja kredita, nabavna vrednost založene postojeće robe i novozaložene u svakom momentu mora biti minimum EUR 31 mil.
Merodavno pravo:  Republika Srbija

2. Raiffeisen Banka a.d. Beograd za iznos od EUR 11.000.000,00. pod sledećim uslovima utvrđenim u Ponudi upućenoj 12.05.2008. godine od strane Raiffeisen Banka a.d. Beograd, a koja je data kao prilog ovoj Odluci:

Kreditor:  Raiffeisen Banka a.d. Beograd
Iznos okvira:  EUR 11.000.000,00 i to:
Kredit se može koristiti u dinarima, dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Raiffeisen Banka a.d. Beograd na dan isplate sredstava ili u EUR u skladu sa važećim zakonskim propisima o deviznom poslovanju.
Kredit se može koristiti u mesećnim tranšama što će biti izabrano od strane korisnika sa mogućnošću obnavljanja.
Minimalni iznos svake tranše je EUR 100.000,00
Namena okvira:  Finansiranje obrtnih sredstava
Rok važnosti okvira: 12 meseci računajući od datuma prvog korišćenja okvira.
Prvo korišćenje okvira: 31.12.2008. godine
Korišćenje okvira: u jednomesečnim tranšama sa mogućnošću obnavljanja
Period korišćenja okvira: 12 meseci, računajući od datuma prvog korišćenja sredstava okvira
Otplata kredita koji se koristi u okviru okvira: Jednokratno 12 meseci od dana prvog korišćenja kreditne linije
Plaćanje kamate: Mesečno, poslednjeg dana u mesecu
Kamatna stopa: (1- mesečni) EURIBOR + 2,50% godišnje.
Obezbeđenje:  Hipoteka na poslovno-proizvodnom kompleksu i zaloga na opremi u vlasništvu nalogodavca čija je ukupna procenjena vrednost od EUR 26.410.00 u skladu sa zvaničnom procenom izdatom od SHM Smith Hodkinson iz Aprila 2008
Zaloga na robi (suncokret, sirovo i rafinisano ulje) u skladištu nalogodavca. U toku važenja kredita, nabavna vrednost založene postojeće robe i novozaložene u svakom momentu mora biti minimum EUR 31 mil.
Merodavno pravo:
Republika Srbija

Razlozi zbog kojih se preporučuje Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o davanju saglasnosti da se „Dijamant“ AD Zrenjanin kreditno zaduži kod RI Eastern European Finance B.V. Holandija (u daljem tekstu RIEEF) za iznos od EUR 40.000.000.00 i kod Raiffeisen Banka a.d. Beograd za iznos od EUR 11.000.000,00 su sledeći: Sredstva dobijena po osnovu ovih kredita koristiće se za povećanje poslovne aktivnosti, proizvodnje i prometa roba.

OBAVEŠTAVAJU SE AKCIONARI da na osnovu člana 443. stav 3 tačka 3. Zakona o privrednim društvima, svaki akcionar ima pravo  da u skladu sa članom 444. stav 1. Zakona o privrednim društvima  traži od „DIJAMANT“-a AD plaćanje iznosa jednakog tržišnoj vrednosti njegovih akcija ako glasa protiv ili se  uzdrži od glasanja po ovoj tački dnevnog reda jer se radi o poslu sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.
Akcionar „DIJAMANT“-a AD koji namerava da koristi svoje pravo na traženje otkupa akcija dužan je da pre odlučivanja na sednici Skupštine uputi „DIJAMANT“-u  AD pisano obaveštenje o nameri da koristi to pravo ako se na Skupštini donese predmetna Odluka. Akcionar koji ne uputi ovo obaveštenje u prekluzivnom roku od 30 dana ili koji glasa za predloženu odluku nema pravo na otkup akcija u skladu sa zakonom o privrednim društvima.
Ako se Odluka po ovoj tački dnevnog reda  usvoji na Skupštini akcionara, akcionari koji su podneli obaveštenje o nameri traženja otkupa akcija na napred naveden način, a u skladu sa stavom 5 člana 444. Zakona o privrednim društvima, dužni su da pošalju društvu pisani zahtev za otkup akcija sa navođenjem svog imena, odnosno poslovnog imena, prebivališta, odnosno sedišta i broja i klase akcija čiji se otkup zahteva, u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke na sednici Skupštine.
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Osnivačkim aktom „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN, pravo učešća u Skupštini Društva imaju svi akcionari. Pravo glasa na Skupštini Društva imaju svi akcionari koji imaju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija jedan glas. Svaki akcionar sa pravom glasa može biti predstavljen na Skupštini Društva putem punomoćnika-ukoliko punomoćnik saglasno odredbama važećih Zakona pribavi punomoćje za zastupanje. Društvo obezbeđuje predloge odluka o kojima se odlučuje na sednici Skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti i Osnivačkim aktom Društva, kopiju Finansijskog izveštaja, zajedno sa Izveštajem Revizora, Izveštajem Upravnog odbora o poslovanju Društva, svakom akcionaru koji to zahteva u redovno radno vreme od 8-16 časova u prostorijama sekretara društva.

 

Predsednik Upravnog odbora
Puljić Ljerka dipl.ecc

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]