Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti primenjuje se na obradu podataka o ličnosti poslovnih partnera, odnosno njihovih predstavnika i klijenata Dijamant doo Zrenjanin („lica na koje se podaci odnose“) shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Identitet i kontakt podaci rukovaoca

 

DIJAMANT DOO ZRENJANIN iz Zrenjanina, Temišvarski drum 14; T +023/551001, F +023/546347, dijamant@dijamant.rs i office@dijamant.rs

 1. PODACI O LIČNOSTI POSLOVNIH PARTNERA I KLIJENATA

 

 • Kategorije podataka o ličnosti poslovnih partnera i klijenata

Dijamant doo Zrenjanin obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti poslovnih partnera i klijenata:

Identifikacioni podaci ime, prezime, JMBG, naziv pravnog lica, MB, PIB i sl.
Kontakt podaci e-mail adresa, broj telefona, podaci o prebivalištu/boravištu i sl.
Podaci za plaćanje podaci o banci u kojoj je otvoren tekući račun, broj tekućeg računa, itd.
 • Svrha obrade podataka o ličnosti

Dijamant doo Zrenjanin obrađuje podatke o ličnosti ako su oni neophodni za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora, u skladu sa članom 12. stav 2. tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti se obrađuju prvenstveno u sledeće svrhe:

 1. zaključenje i izvršenje ugovora

Dijamant doo Zrenjanin obrađuje podatke o ličnosti poslovnih partnera i klijenata, odnosno njihovih predstavnika,  ako oni sarađuju sa Dijamant doo Zrenjanin. U tom slučaju Dijamant doo Zrenjanin koristi podatke o ličnosti radi isporuke roba, pružanja usluga i izvršenja radova od strane poslovnih partnera. Dijamant doo Zrenjanin, takođe, obrađuje podatke o ličnosti poslovnih partnera i klijenata, odnosno njihovih predstavnika, u administrativne svrhe, primera radi komunikacije, slanja faktura ili plaćanja, radi preduzimanja radnji pre sklapanja poslovnog ugovora, te radi odgovaranja na pitanja i zahteve poslovnih partnera.

U navedenom slučaju Dijamant doo Zrenjanin obrađuje navedene podatke o ličnosti jer je takva obrada neophodna radi zaključivanja i izvršavanja ugovora koji Dijamant doo Zrenjanin zaključuje sa poslovnim partnerima i klijentima, te kako bi Dijamant doo Zrenjanin preduzeo odgovarajuće radnje na njihov zahtev pre sklapanja ugovora, u skladu sa članom 12. stav 2. tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 1. poštovanje pravnih obaveza Dijamant-a doo Zrenjanin

U određenim slučajevima Dijamant doo Zrenjanin će obrađivati podatke o ličnosti poslovnih partnera radi poštovanja zakona i drugih propisa, odnosno radi poštovanja pravnih obaveza Dijamant doo Zrenjanin kao rukovaoca. To se posebno odnosi na obaveze vezane uz poreze i druga davanja.

U skladu sa navedenim, Dijamant doo Zrenjanin može obrađivati podatke o ličnosti poslovnih partnera kako bi izvršio odgovarajuće provere poslovnih partnera i njihove ponude, te kako bi doneo odluku o eventualnom prihvatu ponude.

Moguće je da će Dijamant doo Zrenjaninna na osnovu zakona i drugih propisa biti obavezan da dostavi podatke o ličnosti poslovnih partnera državnim institucijama ili nadzornim telima.

U tu svrhu, Dijamant doo Zrenjanin može obrađivati identifikacione podatke poslovnih partnera, podatke o plaćanju i druge podatke koje poslovni partneri dostave Fortenova grupi tokom trajanja ugovornog odnosa.

U navedenom slučaju Dijamant doo Zrenjanin obrađuje podatke o ličnosti poslovnih partnera jer je takva obrada neophodna radi poštovanja pravnih obaveza Dijamant doo Zrenjanin u skladu sa članom 12. stav 2. tačka 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 1. u svrhu istraživanja zadovoljstva klijenata proizvodima i uslugama i istraživanja tržišta kroz učešće u anketama

Istraživanja se sprovode u cilju unapređenja poslovanja, poboljšanja usluge i proizvoda te upravljanja internim procesima koji se odnose na zadovoljstvo i lojalnost klijenata.

U svrhu učestvovanja u anketama o istraživanju zadovoljstva klijenata i istraživanja tržišta obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti: ime i prezime, funkcija, kompanija, broj telefona, mail adresa i adresa prebivališta/boravišta.

Podaci o ličnosti se u ovom slučaju obrađuju na osnovu legitimnog interesa u svrhu istraživanja zadovoljstva klijenata sa ciljem upravljanja kvalitetom proizvoda, a u skladu sa članom 12. stav 2. tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Dijamant doo Zrenjanin može poveriti poslove vezane za istraživanje tržišta specijalizovanim agencijama koje se u tim slučajevima smatraju obrađivačem podataka o ličnosti, a kojom prilikom se sklapa poseban pravni posao kako bi se osiguralo da se tokom sprovođenja poslova vezanih uz istraživanje tržišta podaci o ličnosti obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 1. ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Podatke o ličnosti lica na koje se podaci odnose (uključujući njihove predstavnike) Dijamant doo Zrenjanin čuva u roku koji je neophodan za ostvarivanje gore opisanih svrha obrade.

Dijamant doo Zrenjanin čuva navedene podatke o ličnosti u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima i internim aktima rukovaoca.

Dijamant doo Zrenjanin će održavati podatke o ličnosti lica na koje se podaci odnose tačnima i ažurnim, na osnovu podataka koje dostave lica na koje se podaci odnose.

Po proteku vremena potrebnog ili propisanog za obradu podatka o ličnosti, Dijamant doo Zrenjanin će podatke o ličnosti lica na koje se podaci odnosea na siguran način izbrisati ili uništiti.

 1. PRISTUP PODACIMA O LIČNOSTI LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Pristup podacima o ličnosti lica na koje se podaci odnose mogu imati zaposleni Dijamant doo Zrenjanin, koji imaju ograničena prava pristupa i obrade podataka u svrhe obavljanja poslova njihovog radnog mesta, posebno zaposleni u Sektoru pravnih i opštih poslova, Sektoru prodaje i Sirovinskom sektoru, Službi nabavke, Sektoru finansija, Sektoru korporativne bezbednosti.

Zaposleni Fortenova grupe koji su ovlašćeni na pristup ili drugi način obrade podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose, dužni su čuvati poverljivost podataka o ličnosti i postupati u skladu sa obaveštenjima o privatnosti, politikama, procedurama i ostalim internim aktima i ugovorom preuzetim obavezama Dijamant doo Zrenjanin.

U meri u kojoj je to potrebno i dopušteno propisima, kako bi se ostvarile svrhe za koje su podaci o ličnosti prikupljeni i/ili obrađeni, Dijamant doo Zrenjanin ih može podeliti sa trećim primaocima kao što su:

 1. Izvršioci usluga, koji na osnovu posebnih ugovora pružaju određene usluge koje mogu uključivati i obradu podataka o ličnosti poslovnih partnera Dijamant doo Zrenjanin, npr. izvršiocu računovodstvenih, pravnih ili IT usluga,
 2. tela javne vlasti ili pravni subjekti u privatnom vlasništvu, kada je Dijamant doo Zrenjanin dužan dostaviti podatke o ličnosti lica na koje se podaci odnose, a na osnovu zakonske obaveze ili kada je to potrebno da bi Dijamant doo Zrenjanin zaštitio svoja prava i interese.
 3. Fortenova grupi kao osnivaču Dijamant doo Zrenjanin ili njenim članicama za unutrašnje administrativne potrebe

U nekim slučajevima podaci o ličnosti mogu biti preneseni u druge države, koje imaju drugačije i moguće niže standarde zaštite podataka o ličnosti od standarda propisanih u Republici Srbiji. U tom slučaju, Dijamant doo Zrenjanin će preduzeti odgovarajuće mere zaštite kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita vaših podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 1. KAKO SU ZAŠTIĆENI PODACI O LIČNOSTI LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE?

Dijamant doo Zrenjanin je implementirao tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose sa ciljem obezbeđivanja  sigurnosti i poverljivosti podataka o ličnosti od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, štete, izmene, neovlašćenog odavanja ili pristupa te od svih ostalih oblika nezakonite i/ili preterane obrade, poštujući načela transparentnosti u odnosu na lica na koja se podaci odnose, ograničenja u odnosu na svrhu obrade, minimizacija podataka, tačnosti, potpunosti i ažuriranosti podataka, ograničenje čuvanja. Sve osobe koje imaju pristup podacima o ličnosti obavezne su da postupaju sa istim u skladu sa internim aktima poslodavca i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Pravo na pristup imaju samo lica koja podatke o ličnosti poslovnih partnera i klijenata Dijamanta doo Zrenjanin prikupljaju i obrađuju u okviru poslova svog radnog mesta i samo u meri u kojoj je to nužno radi obavljanja poslova iz njihovog delokruga.

 1. PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

U okviru zaštite podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose imaju sledeća prava:

 1. pravo na pristup svojim ličnim podacima, tj. pravo zahtevati informaciju obrađuju li se njihovi podaci o ličnosti te ako se takvi podaci obrađuju, pravo zahtevati pristup i informacije o obradi i popis podataka o ličnosti koji se obrađuju;
 2. pravo na ispravku netačnih i dopunu nepotpunih podataka;
 3. pravo na brisanje podataka o ličnosti, posebno ako takvi podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obrađeni, ako postoji obaveza brisanja radi poštovanja pravnih obaveza, ili ako je povučena saglasnost;
 4. pravo na ograničavanje obrade podataka o ličnosti;
 5. pravo uložiti prigovor na obradu podataka o ličnosti;
 6. pravo na prenosivost njegovih podataka drugom rukovaocu;
 7. pravo podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Zahtev za pristup, ispravku i dopunu, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost podataka i prekid obrade, lice čiji se podaci obrađuju podnosi rukovaocu.

Dijamant doo Zrenjanin će preduzeti sve mere kako bi omogućio da lica na koja se podaci odnose ostvare gore navedena prava, s tim što u određenim slučajevima ostvarivanje tih prava može biti ograničeno ili isključeno, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 1. KOME SE MOŽETE OBRATITI SA PITANJIMA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI?

Za sve informacije o obradi podataka o ličnosti ili za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem na adresu: Dijamant doo Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, ili putem elektronske pošte: dijamant@dijamant.rs i office@dijamant.rs.

 1. IZMENA OBAVEŠTENJA I PREČIŠĆENA VERZIJA

Ovo Obaveštenje primenjuje se od 03.02.2023 godine i može se povremeno menjati ako se promeni sadržaj pojedinih odredbi usled zakonskih zahteva ili internih potreba.