„U životu svi odlazimo od kuće. Neki odu na fakultet. Drugi pojure za poslom. Treći stvore novi dom. Kada se to desi, naša prva porodica ostaje za nama. Ne viđamo ih onoliko  koliko bismo želeli. Još ređe delimo svoja osećanja sa njima. Zato vam se iz sveg srca zahvaljujemo što ste sa nama podelili one najintimnije porodične priče koje vezujete uz omiljena jela i drage ljude.

Zapao nam je izuzetno težak zadatak da od svih ovih divnih priča koje smo dobili izaberemo samo 5! Pročitajte u nastavku naše pobedničke priče:

Ručne kuhinjske miksere Tefal i kuvar „U sve se meša ljubav“ osvojile su sledeće priče:

Najkreativnija priča koja osvaja profesionalni mikser Perla Delimano i kuvar „U sve se meša ljubav“ je:

Pobednike ćemo detaljno putem mail-a (sa kojim su se prijavili) obavestiti o preuzimanju nagrada.

Zajedno smo se, čitajući ove priče, podsetili koliko je važna porodica i to da se u svemu u životu, uvek umeša…ljubav!“

Dijamant nagradni kreativni konkurs “U sve se meša ljubav” realizuje se preko web sajta: https://www.dijamant.rs.

1. Organizator

Organizator Konkursa je:

DIJAMANT AD, Temišvarski drum 14, 23000 Zrenjanin
(Broj registracije kod Agencije za privredne registre B.D. 1044/05; PIB 100655247; Matični broj 08000344) u daljem tekstu Organizator.

2. Mehanizam

Korisnici društvenih mreža Facebook i Instagram postaju učesnici konkursa na sledeći način:

Registracijom na sajtu https://www.dijamant.rs/u-sve-se-mesa-ljubav/ i unošenjem kreativnog rešenja, odnosno teksta na stranici “U sve se meša ljubav”. U trenutku kada tekst bude objavljen na stranici i odobren od strane administratora, autor kreativnog rešenja postaje učesnik u aktivaciji.

3. Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u Konkursu imaju samo fizička lica i to:

  1. Punoletna lica, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije
  2. Maloletna lica, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, za čiju prijavu je neophodna saglasnost roditelja, staratelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika maloletnika

U Konkursu ne mogu da učestvuju zaposleni kod organizatora, marketinških agencija koje je Organizator angažovao u promociji Konkursa, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, roditelji, rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

4. Prijava

Kreativno rešenje, odnosno priču neophodno je uneti na sajtu https://www.dijamant.rs/u-sve-se-mesa-ljubav/, kao što je objašnjeno u tački 2 ovog Pravilnika. Nakon odobrenja prijave i kreativnog rešenja od strane administrator sajta, u trenutku kada tekst bude dostupan na sajtu, autor teksta postaje validan učesnik u ovoj aktivaciji.

Svaki pristigli kreativni rad, uz osnovne informacije učesnika (ime, prezime, godine,e-mail adresa) posmatra se kao regularna prijava za učestvovanje na Konkursu. U daljem tekstu: Prijava i Učesnik.

Prijavom na konkurs Učesnik automatski pristaje na pravila Konkursa, te se smatra da svaki učesnik svojim učestvovanjem u Konkursu, potvrđuje da je upoznat sa ovim Pravilima kreativnog konkursa i uslovima učestvovanja u kreativnom konkursu.

Učesnik može imati više prijava, odnosno više  kreativnih rešenja. Učesnik nije u obavezi da prilikom unošenja teksta, odnosno priče, podeli fotografiju.

Maloletnik je dužan da prilikom prijave unese e-mail svog roditelja, staratelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika maloletnika sa kojeg je potrebno da roditelj, staratelj, odnosno drugi zakonski zastupnika maloletnika, u roku od 48 sati od prijema mejla, da saglasnost za učešće maloletnika, a kojom potvrđuje i da je upoznat sa ovim Pravilima kreativnog konkursa i uslovima učestvovanja u kreativnom konkursu.

U slučaju da se roditelj ili staratelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ne saglasi u ostavljenom roku prijava maloletnika se neće uzeti u obzir i svi prikupljeni podaci maloletnog lica će biti obrisani iz baze Organizatora.

Maloletnik može biti dobitnik nagrade, odnosno primiti osvojenu nagradu, samo ukoliko je roditelj, staratelj, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnika prihvatio i izrazio svoju saglasnost sa Pravilima ovog Konkursa, odnosno saglasnost za učešće maloletnika u Konkursu, te nagradu u ime i za račun maloletnika i preuzima.

5. Žiri

Žiri se sastoji od zaposlenih u Organizaciji.

Kreativno rešenje mora da bude originalno kreiran rad od strane Učesnika. Kreativna rešenja celokupno preuzeta sa interneta neće biti uzeta u razmatranje, kao i ona sa neprikladanim sadržajem u skladu sa pravilima i uslovima nagradnog konkursa. Žiri će ispravnost tekstova i fotografija proveriti u skladu sa industrijskim standardima.

Učesnik garantuje da sa poslatim kreativnim rešenjem ne krši autorska i druga prava trećih lica. Ukoliko dođe do kršenja prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Učesnik.

Žiri ima pravo da po ličnoj proceni, bez dodatnih objašnjenja, diskvalifikuje Učesnika za čiju prijavu sumnja da krši pravila Konkursa. Žiri nije dužan da ovu odluku objavi javno.

6. Trajanje

Konkurs počinje 23. novembra 2019. godine.

Konkurs se završava 8. januara 2020. godine, u 23:59 časova.

Sve prijave pristigle nakon ovog datuma i vremena smatraće se neblagovremenim i iste neće biti uzete u razmatranje od strane žirija.

Organizator će objaviti pobednike dana 9. januara 2020. godine na sajtu https://www.dijamant.rs/u-sve-se-mesa-ljubav/nagradni-konkurs/, kao i na zvaničnim Facebook i Instagram kanalima u formi postova, koji će ostati vidljivi na stranici i profilu.

7. Pobednici

Konkurs ima ukupno pet pobednika  koji osvajaju glavne nagrade, dok dobitnici glavnih nagrada kao i svi ostali učesnici koji su zadovoljili uslove nagradnog konkursa, dobijaju utešne nagrade.

Pobednici su oni Učesnici koji po mišljenju žirija dostave najkreativnije rešenje.

U slučaju da se, nakon proglašenja, utvrdi da Pobednik u nekom trenutku nije ispoštovao pravila ovog Konkursa, proglašava se Zamenski pobednik. Zamenski pobednik je učesnik koji je prvi sledeći iza pobednika na listi učesnika ranigranoj od strane članova žirija po kriterijumu kreativnosti i originalnosti. Na mesto diskvalifikovane pobedničke Prijave se plasira Prijava Zamenskog pobednika.

8. Nagrade

Pobednik nagradnog konkursa (najkreativnija priča) – osvaja profesionalni kuhinjski mikser Perla Delimano i kuvar: “U sve se meša ljubav”, dok naredna četiri osvajaju ručne kuhinjske miksere Tefal i kuvar: “U sve se meša ljubav”.

Svi ostali učesnici koji zadovolje uslove nagradnog konkursa osvajaju utešnu nagradu kuvar: “U sve se meša ljubav”.

Nagrada se isporučuje pobednicima, na osnovu prethodno potpisanog Autorskog ugovora o kreiranju originalnog rešenja za Dijamant aktivaciju. Isporuka se vrši po potpisivanju Autorskog ugovora.

Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima.

9. Komunikacija

Pravila Konkursa će biti objavljena u na zvaničnom sajtu Organizatora: . https://www.dijamant.rs/u-sve-se-mesa-ljubav/nagradni-konkurs/

Pobednici će inicijalno biti kontaktirani putem mejla, od strane Organizatora, uz informacije o pobedi, potpisivanju Autorskog ugovora i primopredaji nagrade.

Organizator ima pravo da listu pobednika u celosti objavi javno na svom sajtu, na Facebook stranici ili Instagram profilu Brenda, a sa čim su saglasni svi Učesnici ovog Konkursa.

Pobednici su u obavezi da u roku od četrdeset osam sati (48) od primanja mejla ili poruke odgovore na isti i prihvate nagradu, ali i dostave sve neophodne podatke za isporuku nagrade i potpisivanje Autorskog ugovora:

  • Ime i prezime
  • Broj telefona
  • Adresu prebivališta na teritoriji Republike Srbije
  • *za maloletna lica: Ime, prezime roditelja, broj tekućeg računa

U slučaju da pobednik u navedenom roku (48 sati) ne obavesti Organizatora o prihvatanju nagrade i/ili ne dostavi tačne podatke neophodne za potpisivanje Autorskog ugovora i isporuku nagrade, gubi pravo na osvojenu nagradu i žiri bira Zamenskog pobednika po istim pravilima.

10. Autorska prava

Prijavom na konkurs Učesnik automatski izjavljuje da na Organizatora, bez bilo kakve naknade: prenosi sva autorska prava na njegovo kreativno rešenje i da je saglasan da Organizator ima pravo da, objavi na portalu https://www.dijamant.rs/u-sve-se-mesa-ljubav/, kao i da Organizator ima svako pravo da ih preuzme, koristi i objavljuje za svoje potrebe i u okviru svojih medija, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, kao i sva prava da kopira, distribuira i javno ga prenosi.

Svaki učesnik Konkursa na Organizatora, bez bilo kakve naknade, prenesi sva autorska prava za pripremu mogućeg foto i video materijala koji se se odnosi na prijem i korišćenje nagrade. Ovim prenosom autorskih prava, Organizator dobija univerzalno, trajno i neograničeno pravo na te fotografije, audio i video materijale, kao i sva prava da iste kopira, distribuira i javno prenosi.

Organizator zadržava pravo da sa Učesnicima konkursa koji budu proglašeni za pobednike potpiše Autorski ugovor u smislu prethodna dva stava i idućih stavova ovog člana.

Potpisivanju Autorskog ugovora će se pristupiti u roku od 10 dana od dana objavljivanja Pobednika u skladu sa tačkom 6. ovog Konkursa.

Autorskim ugovorom pobednici će isključivo ustupiti imovinska autorska prava Organizatoru, a kako bi se kreativno rešenje moglo koristiti u marketinške i promotivne svrhe u službi Brenda, kao i dati dozvolu da njihovo kretivno rešenje bude prerađeno, odnosno korigovano i stilizovano od strane Organizatora, kako bi se kreativno rešenje uklopilo u standarde Organizatora i stilizovalo na način koji odgovara Organizatoru.

Ustupanje imovinskih prava autora će biti predmetno, prostorno i vremenski neograničeno, bez bilo kakve nadoknade za autorska prava.

Sva ostala pitanja u vezi sa autorskim pravima biće detaljno regulisana Autorskim ugovorom.

U ime i za račun maloletnog lica, ovaj Autorski ugovor potpisuje roditelj, a isplata nagrade se vrši na tekući račun roditelja.

Ukoliko pobednik Konkursa u bilo kom trenutku odustane od potpisivanja Autorskog ugovora žiri bira Zamenskog pobednika u skladu sa tačkom 7. ovog Konkursa.

11. Zaštita podataka ličnosti

Prilikom podnošenja prijave Učesnik će dati pristanak na obradu svojih podatak o ličnosti.

Pristanak se daje potpisivanjem u okviru dokumenta „Obaveštenje i pristanak za obradu podataka o ličnosti“, koji dokument je prilog ovog Konkursa i čini njegov sastavni deo.

Pristanak za lice koje nije sposobno za davanje pristanka, odnosno za maloletno lice koje nije navršilo 15 godina, daje roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, u skladu sa članom 16. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Organizator će preduzeti sve potrebne korake u organizacionom i tehničkom smislu da zaštiti lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti.

Smatra se da je Učesnik slanjem prijave i potpisivanjem pristanka upoznat sa ovim Pravilima i da je sa njima saglasan te da je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavešten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka.

12. Isključenje odgovornosti organizatora

Organizator ne snosi odgovornost ako učesnik ne može regularno da obavi registraciju na sajtu; ako Učesnik ne može da pristupi profilima i društvenim stranicama Organizatora; ako učesnik ne može da pristupi sajtu Organizatora.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne zavise od Organizatora.

13. Sporovi

U slučaju spora između Organizatora i Učesnika, strane će nastojati da sve sporove koji proizilaze iz ovog Konkursa reše sporazumno, a ako to nije moguće, spor će rešiti nadležni sud u Zrenjaninu.

14. Izmena pravilnika

Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni Pravilnik, uz objavu na web stranici.U Zrenjaninu, 06.11.2019.

15. Pravo na prekid Nagradnog konkursa

Organizator zadržava pravo da prekine Konkurs u bilo kom trenutku bez prethodnog objašnjenja, što će bez odlaganja objaviti na web stranci https://www.dijamant.rs/u-sve-se-mesa-ljubav/.