Čuvajmo životnu sredinu za buduće generacije!

Kredibilitet zaštite životne sredine zavisi od stepena uključivanja i učešća javnosti. Očekuje se da će transparentnost postupaka – procene uticaja planova, programa, projekata i njihove realizacije na životnu sredinu, povećati poverenje javnosti iz razloga što nadležni organi obezbeđuju slobodan pristup informacijama i daju mogućnost raspravljanja o predloženim odlukama pre njihovog donošenja. Takođe je javnosti omogućeno da traži preispitivanje donetih odluka.

Cilj donošenja Zakona iz oblasti zaštite životne sredine je usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU, stvaranje institucionalnih i normativnih uslova za konsekventan pristup u donošenju i sprovođenju strategija i razvojnih planova, programa i odluka, prilagođavanje privrednih i drugih aktivnosti procesima u životnoj sredini i usklađen sistem mera prevencije i kontrole korišćenja prirodnih resursa i dobara, odnosno zaštite životne sredine u celini.

U cilju sprovođenja zakonskih i podzakonskih propisa u oblasti zaštite životne sredine, identifikovane su  određene kategorije aspekata životne sredine u kompaniji Dijamant, koje mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu, nad kojim se sprovode mere monitoringa.

Uz saglasnost generalnog direktora, zainteresovane strane mogu dobiti na uvid podatke vezane za značajne aspekte životne sredine.

Usvojenim monitoring sistemom se prate parametri životne sredine na lokaciji Dijamant DOO kojim su pokriveni svi identifikovani aspekti:

  • kvalitet vazduha i emisija u vazduh
  • kvalitet otpadnih voda
  • nivo buke
  • upravljanje otpadom
  • upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima

U Dijamantu se pored razvoja novih tehnologija i usavršavanja postojećih, pomno prate i najnoviji domaći i svetski zahtevi za očuvanjem životne sredine. Podstiče se upotreba obnovljivih izvora energije, sprečavanje i kontrola zagađenja svih ekosistema. Ovaj stalni cilj se postiže ne samo ulaganjem u nove tehnologije i način rada, već i razvijanjem svesti svih zaposlenih o značaju ličnog doprinosa očuvanju životne sredine.

Stalnim inovacijama u cilju praćenja svetskih zahteva za kvalitetom i bezbednosti svojih proizvoda, a na osnovu naučnih istraživanja i zahteva tržišta, Dijamant svakodnevno izlazi u susret svojim potrošačima.

Čuvajmo životnu sredinu za buduće generacije!