Održavanje vanredne skupštine akcionara 2010

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl.glasnik RS” br.47/2006), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa (“Sl.glasnik RS” br.100/2006 i 116/2006)

“DIJAMANT” AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN
Šifra delatnosti: 1041 Proizvodnja ulja i masti

ovim putem objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽAVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

“Dijamant” Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, Temišvarski drum br.14, održao je dana 14.12.2010. godine u Zrenjaninu u ”Dijamantu” AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14 ”Sala za sastanke” u Upravnoj zgradi sa početkom u 12,00 časova, vanrednu Skupštinu akcionara, sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin održane dana 21.09.2010. godine,
2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin održane dana 29.09.2010. godine,
3. Donošenje Odluke o izmeni Osnivačkog akta Društva.

Skupština akcionara donela je sledeće Odluke po navedenim  tačkama dnevnog reda:

Po tački A.d.-1. jednoglasno je usvojen Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 21.09.2010. godine.
Po tački A.d.-2. jednoglasno je usvojen Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.09.2010. godine.
Po tački A.d.-3 jednoglasno je usvojena Odluka o izmeni Osnivačkog akta Društva.

“DIJAMANT” AD ZRENJANIN
Zamenik predsednika  Upravnog odbora
Kešelj Slavica

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]