Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za prvo polugodište 2011. godine

Na osnovu člana 67. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih instrumenata (“Sl.glasnik RS” br.47/06), člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Službeni glasnik RS” br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009) i tačke 38.1. Osnivačkog akta Društva “Dijamant” Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, a u skladu sa tačkom 39.6. Osnivačkog akta Društva, Upravni odbor “Dijamant” AD Zrenjanin, dana 13.04.2011. godine doneo je sledeću:

I z j a v u
O šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva
Za prvo polugodište 2011. Godine

 1. Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB:
  “Dijamant” Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina, Zrenjanin,     ulica Temišvarski drum br.14, matični broj: 08000344, PIB: 100655247.
 2.   Web site: www.dijamant.rs
  E-mail adresa: slavica.keselj@dijamant.rs
 3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:
  BD 1044/2005 od 07.02.2005. godine
 4. Pretežna delatnost (šifra i opis):
  1041 – Proizvodnja ulja i masti
 5. Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora:
  Puljić Ljerka, predsednik Upravnog odbora; Keselj Slavica, zamenik predsednika     Upravnog odbora; Lučić Tomislav, Đošić Gojko i Bokić Anđelko – članovi     Upravnog odbora.
 6. Za prvo polugodište 2011. godine planiran je promet roba od 98.060 tona. U prva tri meseca ostvaren je iznos u količini od 41.298 tona.
  Po osnovu prometa planiranog perioda, u dinamici realizacije prihod iznosi 6,61 milijardi dinara, dok je realizovan za izveštajni period 2,89 milijardi dinara. Ostvareni prihodi su neznatno ispod nivoa planiranih prihoda, a kod fizičkog obima realizacije je negativno odstupanje po grupama proizvoda u odnosu na planirane količine. Po procentu smanjenja najveće odstupanje je u kategorijama majoneza, preliva i soseva. Bitan događaj u poslovanju za tekuću godinu nismo imali.

Primerak ove Izjave “Dijamant” AD Zrenjanin objavljuje na svojoj Web stranici i u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike i istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu (Beogradskoj berzi a.d. Beograd), na koje su uključene  akcije društva.

U Zrenjaninu,
Dana 13.04.2011. godine
Delovodni broj: 9700/1/1

Za Upravni odbor “Dijamanta” AD Zrenjanin
Zamenik Predsednika Upravnog odbora
Kešelj Slavica

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]