Poziv akcionarima Dijamant AD Zrenjanin za održavanje redovne Skupštine akcionara zakazane za 28.06.2012. godine, sa materijalom za sednicu Skupštine

Materijali za sednicu skupštine:

 • Finansijski izveštaji 2011
 • Izjava za zavisna pravna lica koja se konsoliduju 2011
 • Konsolidovani Finansijski izveštaji 2011
 • Napomene uz Finansijske izveštaje 2011
 • Napomene uz konsolidovane Finansijske izveštaje 2011
 • Obrazac za glasanje
 • Poziv za Skupštinu akcionara
 • Predlog Kodeksa korporativnog upravljanja
 • Predlog Osnivačkog akta
 • Predlog Poslovnika o radu Skupštine akcionara
 • Predlog Statuta
 • Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara 29.09.2011. godine
 • Odluke Upravnog odbora
 • Prilog Odluke 13 – Izveštaj nezavisnog revizora za konsolidovane FI za 2011
 • Prilog Odluke 17 – Izveštaj internog revizora za 2011
Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]