Vanredna sednica Skupštine „DIJAMANT“ AD Zrenjanin

U skladu sa tačkama 19.1. Osnivačkog akta DRUŠTVA „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN
i Odluke Upravnog odbora „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN  od 25.06.2009. godine,
Sazivam vanrednu sednicu Skupštine „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN

za ponedeljak 03.08.2009. godine sa početkom u 13,00 časova
u prostorijama bioskopa „Cinema“ u ul. Kralja Petra I br. 4 u Zrenjaninu.

Za sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

 

  • 1. Donošenje Oluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduzenje „DIJAMANT“ AD Zrenjanin kod RI Eastern European Finance B.V. Holandija za iznos od EUR 22.100.000,00.
  • 2. Donošenje Oluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduzenje „DIJAMANT“ AD Zrenjanin kod Raiffeisen Banka  a.d. Beograd  za iznos od EUR 11.000.000,00.
  • 3. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti da „Dijamant“ AD Zrenjanin potpiše Dijamant Guarntee Agreement kojim će garantovati za obaveze „Frikom“ AD Beograd i „Nova Sloga“ AD Trstenik po Ugovoru Loan Agreementu između „Frikom“ AD Beograd, „Nova Sloga“ AD Trstenik i Internacional Finance Corporation, za iznos kredita od 40.000.000,00 EUR.

Dan utvrđenja liste akcionara je 25.06.2009. godine.

Na osnovu tačke 19. 3. Osnivačkog akta Društva „DIJAMANT“ AD Zrenjanin uz ovaj saziv za vanrednu Skupštinu daju se predlozi sledećih Odluka za glasanje na Skupštini:
AD.1 
PREPORUČUJE SE  Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o davanju saglasnosti da se „Dijamant“ AD Zrenjanin kreditno zaduži kod:
RI Eastern European Finance B.V. Holandija (u daljem tekstu RIEEF) za iznos od EUR 22.100.000,00 pod sledećim uslovima utvrđenim u Ponudi upućenoj 18.06.2009. godine od strane RIEEF-a, koja podleže daljem odlučivanju organa upravljanja RIEEF-a, a koja je data kao prilog ovoj Odluci:

 

Kreditor: RI Eastern European Finance B.V. Holandija
Iznos RIEEF kredita: EUR 22.100.000,00 kao devizni kredit iz inostranstva koji se može koristiti u devizama ili se konvertovati u dinare u skladu sa deviznim propisima u zemlji.
Namena kredita: Finansiranje obrtnih sredstava
Garant: Raiffeisen BANKA a.d. Beograd
Iznos garancije RBRS: EUR 22.100.000,00 uvećano za kamatu po kamatnoj stopi ugovorenoj između Korisnika kredita i RIEEF-a.
Korišćenje kredita: kredit može biti povučen u nekoliko tranši, stim da povlačenja mogu biti izvršena samo u periodu korišćenja kredita, uplatom na devizni račun korisnika kredita koji je otvoren kod RBRS. Minimalni iznos svake tranše je EUR 100.000,00
Krajnji rok kredita: 02.03.2011.god.
Važnost garancije: 30 dana duži od krajnjeg roka kredita koji je odobren od strane RIEEF-a
Otplata glavnice:  U sedam jednakih mesečnih rata tako da sukcesivno dospevaju u mesecu, Septembru, Okotbru, Novembru, Decembru, Januaru, Februaru i poslednja 02.03.2011.god.
Plaćanje kamate Mesečno, svakog poslednjeg dana u mesecu
Kamatna stopa: (1- mesečni) EURIBOR + 6,00% p.a., RIEEF kredit iznosi: Kamatna stopa : 1 mesečni EURIBOR + 4,80% p.a. RBRS garancija iznosi. Provizija za izdavanje: 1,2% godišnje koja se plaća mesečno na stanje po kreditu. Obezbeđenje po garanciji Hipoteka na poslovno-proizvodnom kompleksu i zaloga na opremi u vlasništvu Nalogodavca čija je ukupna procenjena vrednost od EUR 26.410.00 u skladu sa zvaničnom procenom izdatom od SHM Smith Hodkinson iz Aprila 2008. Zaloga na robi (suncokret, sirovo i rafinisano ulje) u skladištu nalogodavca. U toku važenja kredita, nabavna vrednost založene postojeće robe i novozaložene u svakom momentu mora biti minimum EUR 23 mil.
Merodavno pravo:  Republika Srbija

i da da saglasnost Upravnom odboru „Dijamant“ AD Zrenjanin za odlučivanje o izmenama gore navedenih elemenata u skladu sa tržišno prihvatljivim uslovima.

Razlozi zbog kojih se preporučuje Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o davanju saglasnosti da se „Dijamant“ AD Zrenjanin kreditno zaduži kod RI Eastern European Finance B.V. Holandija (u daljem tekstu RIEEF) za iznos od EUR 22.100.000.00 su:
Sredstva dobijena po osnovu ovih kredita koristiće se za povećanje poslovne aktivnosti, proizvodnje i prometa roba.
AD.2
PREPORUČUJE SE  Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o davanju saglasnosti da se „Dijamant“ AD Zrenjanin kreditno zaduži kod:
Raiffeisen Banka a.d. Beograd za iznos od EUR 11.000.000,00. pod sledećim uslovima utvrđenim u Ponudi upućenoj 18.06.2009. godine od strane Raiffeisen Banka a.d. Beograd, koja podleže daljem odlučivanju organa upravljanja Raiffeisen Banka a.d. Beograd, a koja je data kao prilog ovoj Odluci:

Kreditor: Raiffeisen Banka a.d. Beograd
Iznos okvira: EUR 11.000.000,00 i to: Kredit se može koristiti u dinarskoj protivvrednosti po kupovnom kursu Raiffeisen Banka a.d. Beograd na dan isplate sredstava ili u EUR u skladu sa važećim zakonskim propisima o deviznom poslovanju. Kredit se može koristiti u mesećnim tranšama što će biti izabrano od strane Korisnika sa mogućnošću obnavljanja. Minimalni iznos svake tranše je EUR 100.000,00.
Namena okvira: Finansiranje obrtnih sredstava/opštih potreba preduzeća
Rok važnosti okvira: 12 meseci računajući od datuma produženja krajnjeg roka, ali najkasnije do 26.08.2010.god.
Period korišćenja okvira 11 meseci, računajući od datuma produženja roka korišćenja ovog okvira
Otplata kredita koji se koristi. Jednokratno 12 meseci od dana produženja roka korišćenja, ali u okviru okvira najkasnije do avgusta 26.2010.god.
Plaćanje kamate: Mesečno, poslednjeg dana u mesecu
Kamatna stopa: U slučaju tranši povučenih u EUR i ili u dinarima sa deviznom klauzulom (1-mesečni) EURIBOR plus 6,00% godišnje
Obezbeđenje: Hipoteka na poslovno-proizvodnom kompleksu i zaloga na opremi u vlasništvu Nalogodavca čija je ukupna procenjena vrednost od EUR 26.410.00 u skladu sa zvaničnom procenom izdatom od SHM Smith Hodkinson iz Aprila 2008. Zaloga na robi (suncokret, sirovo i rafinisano ulje) u skladištuNalogodavca. U toku važenja kredita, nabavna vrednost založene postojeće robe i novozaložene u svakom momentu mora biti minimum EUR 23 mil.
Ostali preduslovi: Sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ sa odgovarajućim ovlašćenjem Banci. Odgovarajući broj ovlašćenja za zaduženje potpisana od strane odgovornih lica. Ugovor o jemstvu zaključen između Banke i „Idea“ DOO Beograd. Ugovor o jemstvu zaključen između Banke i „Frikom“ AD Beograd. Korporativna garancija izdata od strane Agrokor DD Zagreb.
Merodavno pravo: Republika Srbija
i da da saglasnost Upravnom odboru „Dijamant“ AD Zrenjanin za odlučivanje o izmenama elemenata datih u Ponudi u skladu sa tržišno prihvatljivim uslovima.
Razlozi zbog kojih se preporučuje Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o davanju saglasnosti da se „Dijamant“ AD Zrenjanin kreditno zaduži kod Raiffeisen Banka a.d. Beograd za iznos od EUR 11.000.000,00 su sledeći:
Sredstva dobijena po osnovu ovih kredita koristiće se za povećanje poslovne aktivnosti, proizvodnje i prometa roba.

 

AD.3
PREPORUČUJE SE  Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o davanju saglasnosti da „Dijamant“ AD Zrenjanin potpiše Dijamant Guarntee Agreement kojim će garantovati za obaveze „Frikom“ AD Beograd i „Nova Sloga“ AD Trstenik po Ugovoru Loan Agreementu potpisanog dana 29.06.2009.god. između „Frikom“ AD Beograd, „Nova Sloga“ AD Trstenik i Internacional Finance Corporation, za iznos kredita od 40.000.000,00 EUR.
Razlozi zbog kojih se preporučuje Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese ovu Odluku su:

Gradnja interkompanijskih odnosa sa ciljem da učesnici u ovom poslu pozicioniraju postojeće projekte, kao visoko kvalitetni učesnici na tržištu.

OBAVEŠTAVAJU SE AKCIONARI da na osnovu člana 443. stav 3 tačka 3. Zakona o privrednim društvima, svaki akcionar ima pravo  da u skladu sa članom 444. stav 1. Zakona o privrednim društvima  traži od „DIJAMANT“-a AD plaćanje iznosa jednakog tržišnoj vrednosti njegovih akcija ako glasa protiv ili se  uzdrži od glasanja po ovoj tački dnevnog reda jer se radi o poslu sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Akcionar „DIJAMANT“-a AD koji namerava da koristi svoje pravo na traženje otkupa akcija dužan je da pre odlučivanja na sednici Skupštine uputi „DIJAMANT“-u  AD pisano obaveštenje o nameri da koristi to pravo ako se na Skupštini donese predmetna Odluka. Akcionar koji ne uputi ovo obaveštenje u prekluzivnom roku od 30 dana ili koji glasa za predloženu odluku nema pravo na otkup akcija u skladu sa zakonom o privrednim društvima.
Ako se Odluka po ovoj tački dnevnog reda  usvoji na Skupštini akcionara, akcionari koji su podneli obaveštenje o nameri traženja otkupa akcija na napred naveden način, a u skladu sa stavom 5 člana 444. Zakona o privrednim društvima, dužni su da pošalju društvu pisani zahtev za otkup akcija sa navođenjem svog imena, odnosno poslovnog imena, prebivališta, odnosno sedišta i broja i klase akcija čiji se otkup zahteva, u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke na sednici Skupštine.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Osnivačkim aktom „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN, pravo učešća u Skupštini Društva imaju svi akcionari. Pravo glasa na Skupštini Društva imaju svi akcionari koji imaju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija jedan glas. Svaki akcionar sa pravom glasa može biti predstavljen na Skupštini Društva putem punomoćnika-ukoliko punomoćnik saglasno odredbama važećih Zakona pribavi punomoćje za zastupanje. Društvo obezbeđuje predloge odluka o kojima se odlučuje na sednici Skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti i Osnivačkim aktom Društva, svakom akcionaru koji to zahteva u redovno radno vreme od 8-16 časova u prostorijama sekretara društva.

 

Predsednik Upravnog odbora
Puljić Ljerka dipl.ecc 

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]