Saziv godišnje Skupštine akcionara AD Dijamant 2009

Sazivam redovnu sednicu Skupštine „DIJAMANT“ AD Zrenjanin
za četvrtak 25.06.2009. godine sa početkom u 13,00 časova
u prostorijama bioskopa „Cinema“ u ul. Kralja Petra I br. 4 u Zrenjaninu.

U skladu sa tačkom 19.1. Osnivačkog akta društva „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN
i Odluke Upravnog odbora „DIJAMANT“ AD Zrenjanin od 21.05.2009. godine, Sazivam redovnu sednicu Skupštine „DIJAMANT“ AD Zrenjanin za četvrtak 25.06.2009. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama bioskopa „Cinema“ u ul. Kralja Petra I br. 4 u Zrenjaninu.

Za sednicu predlažem sledeći:

.
DNEVNI RED

.
1. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju Zapisnik i članova Komisije za glasanje;

2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 25.06.2008. godine;

3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Dijamant“-a AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2008. godine;

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2008. godinu sa Izveštajem o radu Upravnog odbora „Dijamant“-a AD za 2008. godine;

5. Donošenje Odluke o usvajanju  Izveštaja  Revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd i Baker Tilly Discordia d.o.o. Zagreb po osnovu obavljene revizije za 2008. godinu u vezi sa finansijskim Izveštajima za 2008. godinu;

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Internog revizora Slobodana Milosavljevića po osnovu obavljene revizije za 2008. godinu.

7. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti za 2008. godinu;

8. Donošenje Odluke o isteku mandata članova Upravnog odbora Društva;

9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva;

10. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru Društva;

11. Donošenje Odluke o isteku mandata Internog revizora;

12. Donošenje Odluke o izboru Internog revizora za 2009. godinu;

13. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2009. godinu.

Dan utvrđenja liste akcionara je 22.05.2009. godine ,kada je prvi put na internet strani  Društva  istaknuto ovo obaveštenje.

Na osnovu tačke 19. 3. Osnivačkog akta Društva „DIJAMANT“ AD Zrenjanin uz ovaj saziv za redovnu Skupštinu daju se predlozi sledećih Odluka za glasanje na Skupštini:
AD.3  Predlaže se Skupštini akcionara „DIJAMANT“ AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju odobrenih finansijskih izveštaja „DIJAMANT“ AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2008. godine.
AD.4 Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2008. godinu sa Izveštajem o radu Upravnog odbora „Dijamant“-a AD Zrenjanin za 2008. godinu
AD.5 Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Izveštaja revizora po osnovu obavljene revizije za 2008. godinu, preduzeća Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd i Baker Tilly Discordia d.o.o. Zagreb, u vezi sa finansijskim izveštajima za 2008. godinu.
AD.6  Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Izveštaja Internog revizora Slobodana Milosavljevića, po osnovu obavljene revizije za 2008. godinu.
AD.7 Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku da se  po iskazanom finansijskom rezultatu za 2008. godinu  celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 1.053.471.671,17  dinara usmeri   u neraspoređenu dobit.
AD.9 Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“-a AD Zrenjanin da se za članove Upravnog odbora „Dijamant“-a AD Zrenjanin imenuju:LJERKA PULJIĆ,SLAVICA KEŠELJ,DRAGIJANA RADONJIĆ-PETROVIĆ,LUČIĆ TOMISLAV,BOKIĆ ANĐELKO.

 AD.10 Predlaže se Skupštini akcionara  „Dijamant“ AD Zrenjanin davanje saglasnosti na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru Društva u celosti u tekstu kako je dat u Prilogu ove Odluke.
AD.12 Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“-a AD Zrenjanin da se za Internog revizora „Dijamant“ AD Zrenjanin za 2009. godinu imenuje SLOBODAN MILOSAVLJEVIĆ iz Beograda.
AD.13 Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“-a akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin izbor zajedničkih revizora: Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd i Baker Tilly Discordia d.o.o. Zagreb.

Predsednik Upravnog odbora
Puljić Ljerka dipl.ecc

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]