Poziv za vanrednu skupštinu akcionara dijamant ad zrenjanin 2010

U skladu sa tačkom 19.1. Osnivačkog akta društva “DIJAMANT“ AD Zrenjanin i Odluke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara “DIJAMANT“ AD Zrenjanin donete dana 19.08.2010. godine od strane Upravnog odbora “Dijamant” AD Zrenjanin upućuje se:

P O Z I V
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA “DIJAMANT“ AD ZRENJANIN
Šifra delatnosti: 15420, proizodnja rafinisanih ulja i masti

Vanredna Skupština akcionara “DIJAMANT“ AD Zrenjanin održaće se u utorak 21.09.2010. godine sa početkom u 14:00h časova u prostorijama bioskopa “Cinema” u ul. Kralja Petra I br. 4 u Zrenjaninu.

Za sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1.    Donošenje Odluke o davanju saglasnosti da se “Dijamant” AD Zrenjanin kreditno zaduži kod kod AIK Banke a.d. Niš filijala Zrenjanin na iznos od EUR 10.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin objavljuje se bez prekida na internet stranici privrednog društva “Dijamanta” AD Zrenjanin, tokom vremena utvrđenog Zakonom o privrednim društvima, i uz to u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, najmanje 30 dana pre dana koji je određen za održavanje sednice, u skladu sa članom 443. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima.

Na osnovu tačke 23.1. Osnivačkog akta Društva “Dijamant” AD Zrenjanin “Dan utvrđivanja akcionara” je 19.08.2010. godine, kada je od strane Upravnog odbora “Dijamant” AD Zrenjanin doneta Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara “Dijamant“ AD Zrenjanin.

U skladu sa tačkom 19.3. Osnivačkog akta društva “DIJAMANT“ AD Zrenjanin uz ovaj poziv za vanrednu Skupštinu  akcionara daju se predlozi sledećih Odluka:

AD.1 Preporučuje se Skupštini akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin da donese Odluku o davanju saglasnosti da se “Dijamant” AD Zrenjanin kreditno zaduži kod: AIK banka a.d. Niš filijala Zrenjanin (u daljem tekstu AIK banka) na iznos od EUR 10.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po uslovima utvrđenim u Ponudi upućenoj 18.08.2010. godine od strane AIK banke i to: namena kredita: finansiranje obrtnog kapitala, rok korišćenja: 90 dana, kamatna stopa:  u visini zbira tromesečnog EURIBORA i 7% godišnje, s tim da visina kamatne stope nikada ne može biti niža od utvrđene visine na dan zaključenja Ugovora o kreditu, očuvanje vrednosti glavnice: devizna klauzula vezana za EUR uz primenu minimalnog kursa na dan prenosa kredita, naknada prilikom prenosa kredita: 0.5% od iznosa prenetog kredita, instrumenti plaćanja: ovlašćenja direktnog zaduženja i solo menice sa meničnim ovlašćenjima korisnika kredita, instrumenti obezbeđenja:         korporativna garancija, merodavno pravo i sudska nadležnost: Zakonodavni i pravni sistem Republike Srbije, i da da saglasnost Upravnom odboru “Dijamant” AD Zrenjanin za odlučivanje o izmenama gore navedenih elemenata u skladu sa tržišno prihvatljivim uslovima.

Obaveštavaju se akcionari u skladu sa članom 443. Zakona o privrednim društvima ,da u slučaju neprihvatanja predložene Odluke pod rednim brojem 1. imaju pravo na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija po tom osnovu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koja regulišu prava nesaglasnih akcionara.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Osnivačkim aktom “DIJAMANT” AD Zrenjanin, pravo učešća u Skupštini akcionara imaju svi akcionari. Pravo glasa na Skupštini akcionara imaju svi akcionari koji imaju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa zakonom. Akcionar može dati punomoćje u pismenoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja sekretaru društva u sedištu društva u Zrenjaninu, ul.Temišvarski drum br.14, najkasnije na dan koji prethodi danu održavanja Skupštine akcionara, radi utvrđivanje konačne liste lica koja će biti prisutna na Skupštini akcionara  i utvrđivanja broja glasova kojim raspolažu.
Društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva predloge odluka o kojima se odlučuje na sednici Skupštine akcionara  u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti i Osnivačkim aktom društva. Akcionari mogu kopije materijala dobiti ili izvršiti uvid u materijal za vanrednu Skupštinu akcionara u sedištu društva, Zrenjanin, ul.Temišvarski drum br.14 u redovno radno vreme od 8-16 časova u kancelariji sekretara društva.

Ovaj poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugijh finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/2006) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br.100/2006 i 116/2006).

Predsednik Upravnog odbora
Puljić Ljerka dipl.ecc

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]