Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara

Vanredna sednica Skupštine akcionara „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN održaće se u ponedeljak, 26.10.2009. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama bioskopa „Cinema“ u ul. Kralja Petra I br. 4 u Zrenjaninu.

„DIJAMANT“ AD ZRENJANIN Broj: 24842 Dana: 06.10.2009. godine

Na osnovu tačke 19.1. Osnivačkog akta društva „DIJAMANT“ AD Zrenjanin i Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara „DIJAMANT“ AD Zrenjanin donete dana 06.10.2009. godine od strane Upravnog odbora „DIJAMANT“ AD Zrenjanin, upućuje se:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN

Šifra delatnosti: 15420, proizvodnja rafinisanih ulja i masti

  Vanredna sednica Skupštine akcionara „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN održaće se u ponedeljak, 26.10.2009. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama bioskopa „Cinema“ u ul. Kralja Petra I br. 4 u Zrenjaninu.

Za sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

Usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 25.06.2009. godine,

Usvajanje Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara održane dana 03.08.2009. godine,

Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja „Dijamant“ Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava sa stanjem na dan 31.12.2008. godine,

Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o., Bulevar Despota Stefana 12, 11000 Beograd, po osnovu obavljene revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja „Dijamant“ Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava sa stanjem na dan 31.12.2008. godinu.

Na osnovu tačke 23.1. Osnivačkog akta Društva „Dijamant“ AD Zrenjanin „Dan utvrđivanja akcionara“ je 06.10.2009, kada je od strane Upravnog odbora „Dijamant“ AD Zrenjanin doneta Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara„Dijamant“ AD Zrenjanin.

Na osnovu tačke 19. 3. Osnivačkog akta Društva „Dijamant“ AD Zrenjanin uz ovaj saziv za vanrednu Skupštinu daju se predlozi sledećih Odluka za glasanje na Skupštini:

AD.3  Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju odobrenih konsolidovanih finansijskih izveštaja „Dijamant“ akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava koji obuhvataju:

Konsolidovani bilans stanja na dan 31.12.2008. godine,

Konsolidovani bilans uspeha u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine,

Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine,

Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine,

Konsolidovani statistički Anex za 2008. godinu,

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje za 2008. godinu

AD.4 Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o., Bulevar Despota Stefana 12, 11000 Beograd, od 24.09.2009. godine o obavljenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja „Dijamant“ Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava koji obuhavataju:

Konsolidovani bilans stanja na dan 31.12.2008. godine,

Konsolidovani bilans uspeha u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine,

Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine,

Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine,

Pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz konsolidovane finansijske izveštaje za 2008. godinu

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Osnivačkim aktom društva „Dijamant“ AD Zrenjanin, pravo učešća na Skupštini akcionara imaju svi akcionari. Pravo glasa na Skupštini akcionara imaju svi akcionari koji imaju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika, a u skladu sa zakonom. Akcionar može dati punomoćje u pismenoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacioma o broju, vrsti i klasi posedovanjih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja Sekretaru društva, u sedište Društva, u Zrenjaninu, ulica Temišvarski drum br. 14, najkasnije na dan koji prethodi danu održavanja Skupštine, radi utvrđivanja konačne liste lica koja će biti prisutna na Skupštini i utvrđivanja broja glasova kojim raspolažu.

Društvo obezbeđuje, svakom akcionaru koji to zahteva, kopiju konsolidovanih finansijskih izveštaja „Dijamant“ Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava, Izveštaja revizora, predloga odluka o kojima se odlučuje na sednici Skupštine. Akcionari mogu kopije materijala dobiti ili izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine, u sedištu Društva, Zrenjanin, ulica Temišvarski drum br. 14, u redovno radno vreme od 8,00 do 16,00 časova, u kancelariji Sekretara društva.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS“ br. 47/2006), i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa („Sl. glasnik RS“ br. 100/2006 i 116/2006).

Predsednik Upravnog odbora

      Puljić Ljerka dipl.ecc

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]