Poziv za godišnju skupštinu akcionara 2011

U skladu sa tačkom 19.1. Osnivačkog akta društva „Dijamant“ AD Zrenjanin i Odluke o sazivanju godišnje Skupštine akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin donete dana 27.05.2011. godine od strane Upravnog odbora „Dijamant“ AD Zrenjanin upućuje se:

P O Z I V
ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN
Šifra delatnosti: 1041 Proizvodnja ulja i masti

Godišnja Skupština akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin održaće se u četvrtak 30.06.2011. godine sa početkom u 12:00 časova u Zrenjaninu u Sali za sastanke u Upravnoj zgradi „Dijamanta“ AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14.

Za sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin održane dana 14.12.2010. godine.
 2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Dijamant“ AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2010. godine.
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2010. godinu i Izveštaja Upravnog odbora za 2010. godinu.
 4. Donošenje Odluke o usvajanju  Izveštaja revizora Baker Tilly WB revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb po osnovu obavljene revizije za 2010. godinu.
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja internog revizora g-dina Slobodana Milosavljevića po osnovu obavljene revizije za 2010. godinu.
 6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2010. godinu.
 7. Donošenje Odluke o isteku mandata članovima Upravnog odbora „Dijamant“ AD Zrenjanin.
 8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Upravnog odbora „Dijamant“ AD Zrenjanin.
 9. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru „Dijamant“ AD Zrenjanin.
 10. Donošenje Odluke o isteku mandata Internom revizoru g-dinu Slobodanu Milosavljeviću.
 11. Donošenje Odluke o izboru Internog revizora za 2011. godinu.
 12. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2011. godinu.
 13. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti da se „Dijamant“ AD Zrenjanin kreditno zaduži kod zajmodavca EFG New Europe Funding B.V, Netherlands, garantora Eurobank EFG a.d. Beograd, do maksimalnog iznosa od EUR 15.000.000,00.
 14. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti da se „Dijamant“ AD Zrenjanin kreditno zaduži kod Raiffeisen banke AD Beograd, u iznosu od EUR 25.000.000,00.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin objavljuje se bez prekida na internet stranici privrednog društva „Dijamant“ AD Zrenjanin, tokom vremena utvrđenog Zakonom o privrednim društvima, i uz to u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, najmanje 30 dana pre dana koji je određen za održavanje sednice, u skladu sa članom 443. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima.

Dan utvrđenja liste akcionara je dan na koji je prvi put na internet strani društva istaknuto obaveštenje o sazivanju godišnje Skupštine akcionara, odnosno 30.05.2011. godine.

U skladu sa tačkom 19.3. Osnivačkog akta društva „DIJAMANT“ AD Zrenjanin uz ovaj poziv za godišnju Skupštinu  akcionara daju se predlozi sledećih Odluka:
AD.2
Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju odobrenih finansijskih Izveštaja „Dijamant“ AD Zrenjanin, sa stanjem na dan 31.12.2010. godine.
AD.3   
Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2010. godinu i Izveštaja Upravnog odbora „Dijamant“ AD Zrenjanin za 2010. godinu.
AD.4    
Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Izveštaja Revizora po osnovu obavljene revizije za 2010. godinu, preduzeća Baker Tilly WB revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb, u vezi sa finansijskim izveštajima za 2010. godinu.
AD.5  
Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Izveštaja Internog revizora Slobodana Milosavljevića, po osnovu obavljene revizije za 2010. godinu.
AD.6    
Predlaže se Skupštini akcionara Dijamant“ AD Zrenjanin, da po iskazanom finansijskom rezultatu za 2010. godinu, celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 341.804.038,49 dinara usmeri u neraspoređenu dobit.
AD.8
Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da se za članove Upravnog odbora „Dijamanta“ AD Zrenjanin izabere i imenuje: Puljić Ljerka, Kešelj Slavica, Bokić Anđelko, Lučić Tomislav i Đošić Gojko.
AD.9
Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin davanje saglasnosti na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru „Dijamant“ AD Zrenjanin.
AD.11
Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamanta“ AD Zrenjanin da se za Internog revizora „Dijamant“ AD Zrenjanin za 2011. godinu izabere i imenuje Slobodan Milosavljević.
AD.12
Predlaže se Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da za revizora za 2011. godinu izaberu preduzeća Baker Tilly WB revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb.
AD.13
Preporučuje se Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o davanju saglasnosti da se „Dijamant“ AD Zrenjanin kreditno zaduži kod zajmodavca EFG New Europe Funding B.V, Netherlands, garantora Eurobank EFG a.d. Beograd do maksimalnog iznosa od EUR 15.000.000,00, pod uslovima utvrđenim u Ponudi upućenoj 15.04.2011. godine od strane Eurobank EFG a.d. Beograd i to: vrsta kredita: kredit iz inostranstva, zajmodavac: EFG New Europe Funding B.V, Netherlands, garantor: Eurobank EFG a.d. Beograd, namena kredita: finansiranje obrtnog kapitala, rok kredita: do 12 meseci od povlačenja svake tranše, grace period: 6 meseci, otplata: glavnica: u tri kvartalne rate nakon isteka grace perioda, kamata: kvartalno, kamatna stopa: 3M Euribor+2.40% godišnje, naknada po garanciji: 2.60% godišnje, jednokratna naknada: 0.30% od ukupnog iznosa kredita, sredstva obezbeđenja u korist Banke-Garanta: 10 blanko solo menica i meničnih ovlašćenja od strane Dijamant AD Zrenjanin, Ugovor o jemstvu sa Kikindskim mlinom na osnovu čega će Kikindski mlin dati 10 blanko solo menica i meničnih ovlašćenja, Ugovor o jemstvu sa Frikomom na osnovu čega će Frikom dati 10 blanko solo menica i meničnih ovlašćenja, korporativna garancija Agrokor dd, i da da saglasnost Upravnom odboru „Dijamant“ AD Zrenjanin za odlučivanje o izmenama gore navedenih elemenata u skladu sa tržišno prihvatljivim uslovima.
Razlozi zbog kojih se preporučuje Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o davanju saglasnosti da se „Dijamant“ AD Zrenjanin kreditno zaduži kod zajmodavca EFG New Europe Funding B.V, Netherlands, garantora Eurobank EFG a.d. Beograd, kao poslu sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti, su: sredstva dobijena po osnovu ovog kredita koristiće se za finansiranje obrtnog kapitala.
AD.14
Preporučuje se Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o davanju saglasnosti da se „Dijamant“ AD Zrenjanin kreditno zaduži kod Raiffeisen banke AD Beograd, u iznosu od EUR 25.000.000,00, pod sledećim uslovima: namena: finansiranje obrtnih sredstava, period korišćernja: 12 meseci, kamatna stopa: 5,50%, troškovi obrade i administracija zahteva: 0,10%+0,10%, obezbeđenje po garanciji: hipoteka, menice, korporativna garancija, zaloga na opremi, i da da saglasnost Upravnom odboru „Dijamant“ AD Zrenjanin za odlučivanje o izmenama gore navedenih elemenata u skladu sa tržišno prihvatljivim uslovima.

Razlozi zbog kojih se preporučuje Skupštini akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin da donese Odluku o davanju saglasnosti da se „Dijamant“ AD Zrenjanin kreditno zaduži kod Raiffeisen banke AD Beograd, kao poslu sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti, su: sredstva dobijena po osnovu ovog kredita koristiće se za finansiranje obrtnog kapitala.

Obaveštavaju se akcionari u skladu sa članom 443. Zakona o privrednim društvima ,da u slučaju neprihvatanja predloženih Odluka pod rednim brojem 13. i 14. imaju pravo na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija po tom osnovu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koja regulišu prava nesaglasnih akcionara.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Osnivačkim aktom „Dijamant“ AD Zrenjanin, pravo učešća u Skupštini akcionara imaju svi akcionari. Pravo glasa na Skupštini akcionara imaju svi akcionari koji imaju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa zakonom. Akcionar može dati punomoćje u pismenoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja sekretaru društva u sedištu društva u Zrenjaninu, Temišvarski drum br.14, najkasnije na dan koji prethodi danu održavanja Skupštine akcionara, radi utvrđivanje konačne liste lica koja će biti prisutna na Skupštini akcionara  i utvrđivanja broja glasova kojim raspolažu.

Društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva predloge odluka o kojima se odlučuje na sednici Skupštine akcionara  u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti i Osnivačkim aktom društva, kopiju finansijskih izveštaja, izveštaje revizora, izveštaja internog revizora, izveštaja o poslovanju društva i izveštaja Upravnog odbora. Akcionari mogu kopije materijala dobiti ili izvršiti uvid u materijal za sednicu godišnje Skupštine akcionara u sedištu društva, Zrenjanin, Temišvarski drum br.14 u redovno radno vreme od 8-16 časova u kancelariji sekretara društva.
Ovaj poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugijh finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/2006) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br.100/2006 i 116/2006).

DIJAMANT AD Zrenjanin  Dana 27.05.2011. godine

Predsednik Upravnog odbora
Puljić Ljerka dipl.ecc

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]