Održavanje vanredne skupštine akcionara 2010

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. glasnik RS” br. 47/2006), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa (“Sl. glasnik RS” br. 100/2006 i 116/2006)

“DIJAMANT” AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN
Šifra delatnosti:1041 Proizvodnja ulja i masti

ovim putem objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽAVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

“Dijamant” Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, Temišvarski drum br. 14, održao je dana 21.09.2010. godine, sa početkom u 14,00 časova u prostorijama bioskopa “Cinema” u ul. Kralja Petra I br. 4 u Zrenjaninu, vanrednu Skupštinu akcionara, sa sledećim dnevnim redom:

1.    Donošenje Odluke o davanju saglasnosti da se “Dijamant” AD Zrenjanin kreditno zaduži kod kod AIK Banke a.d. Niš filijala Zrenjanin na iznos od EUR 10.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti.

Skupština akcionara donela je sledeću Odluku po navedenoj  tački dnevnog reda:

Po tački A.d.-1. jednoglasno je doneta  Odluka  kojom je data saglasnost da se “Dijamant” AD Zrenjanin kreditno zaduži kod kod AIK Banke a.d. Niš filijala Zrenjanin na iznos od EUR 10.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

DIJAMANT AD Zrenjanin 24.09.2010

Zamenik predsednika  Upravnog odbora
Kešelj Slavica

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]