Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Dijamant 2010

Na osnovu tačke 19.1. Osnivačkog akta društva „DIJAMANT“ AD Zrenjanin i Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara „DIJAMANT“ AD Zrenjanin donete dana 22.11.2010. godine od strane Upravnog odbora „DIJAMANT“ AD Zrenjanin, upućuje se:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN
Šifra delatnosti:1041, proizvodnja ulja i masti

Vanredna sednica Skupštine akcionara „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN održaće se dana 14.12.2010. godine u  Zrenjaninu u “Dijamantu“ AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, “Sala za sastanke“ u Upravnoj zgradi, sa početkom u 12,00 časova.

Predlaže se sledeći:
DNEVNI RED

  1. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin održane dana 21.09.2010. godine,
  2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin održane dana 29.09.2010. godine,
  3. Donošenje Odluke o izmeni Osnivačkog akta Društva.

Na osnovu tačke 23.1. Osnivačkog akta Društva „Dijamant“ AD Zrenjanin „dan utvrđivanja akcionara“ je 22.11.2010. godine, kada je od strane Upravnog odbora „Dijamant“ AD Zrenjanin doneta Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin.

Na osnovu tačke 19.3. Osnivačkog akta Društva „Dijamant“ AD Zrenjanin uz ovaj saziv za vanrednu Skupštinu daje se predlog Odluka za glasanje na Skupštini:

AD.1. Predlog Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin održane dana 21.09.2010. godine.
AD.2. Predlog Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin održane dana 29.09.2010. godine.
AD.3 Predlog Odluke o izmeni Osnivačkog akta Društva u predloženom tekstu.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Osnivačkim aktom društva „Dijamant“ AD Zrenjanin, pravo učešća na Skupštini akcionara imaju svi akcionari. Pravo glasa na Skupštini akcionara imaju svi akcionari koji imaju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika, a u skladu sa zakonom. Akcionar može dati punomoćje u pismenoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacioma o broju, vrsti i klasi posedovanjih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva, koje je u Zrenjaninu, ulica Temišvarski drum br. 14, najkasnije na dan koji prethodi danu održavanja Skupštine, radi utvrđivanja konačne liste lica koja će biti prisutna na Skupštini i utvrđivanja broja glasova kojim raspolažu.
Društvo obezbeđuje, svakom akcionaru koji to zahteva, kopiju Odluke Upravnog odbora „Dijamant“ AD Zrenjanin kojom se predlaže Skupštini akcionara Društva donošenje Odluke o o izmeni Osnivačkog akta Društva, kopiju Odluke o usvajanju teksta obrazloženja predloženih izmena Osnivačkog akta Društva i Izjave da će izmene Osnivačkog akta Društva biti uključene u Dnevni red Skupštine akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin, u skladu sa članom 339. stav 2. Zakona o privrednim društvima, kao i tekst predloženih izmena Osnivačkog akta.
Akcionari mogu kopije materijala dobiti ili izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine, u sedištu Društva, Zrenjanin, ulica Temišvarski drum br. 14, u redovno radno vreme od 8,00 do 16,00 časova, u prostorijama službe pravnih poslova.
Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS“ br. 47/2006), i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa („Sl. glasnik RS“ br. 100/2006 i 116/2006).

„DIJAMANT“ AD ZRENJANIN Broj: 32276/3/1 Dana: 22.11.2010.

Predsednik Upravnog odbora
Puljić Ljerka dipl.ecc

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]