Izveštaj o bitnom događaju – održavanje godišnje skupštine akcionara 2010

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. glasnik RS” br. 47/2006), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa (“Sl. glasnik RS” br. 100/2006 i 116/2006)

“DIJAMANT” AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN
Šifra delatnosti:15420 Proizvodnja rafinisanih ulja i masti ovim putem objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

“Dijamant” Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, Temišvarski drum br. 14, održao je dana 30.06.2010. godine, sa početkom u 15,00 časova u prostorijama bioskopa “Cinema” u ul. Kralja Petra I br. 4 u Zrenjaninu, godišnju Skupštinu akcionara, sa sledećim dnevnim redom:
1.    Donošenje Odluke o izboru g-dina Ante Todorića za predsednika Skupštine akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin.
2.    Usvajanje Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin     održane dana 26.10.2009. godine.
3.    Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja “Dijamant” AD Zrenjanin sa     stanjem na dan 31.12.2009. godine.
4.    Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2009. godinu i     Izveštaja Upravnog odbora za 2009. godinu.
5.    Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora Baker Tilly WB revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb po osnovu obavljene revizije za 2009. godinu.
6.    Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja internog revizora g-dina Slobodana     Milosavljevića po osnovu obavljene revizije za 2009. godinu.
7.    Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2009. godinu.
8.    Donošenje Odluke o isteku mandata članovima Upravnog odbora “Dijamant” AD     Zrenjanin.
9.    Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Upravnog odbora “Dijamant”     AD     Zrenjanin.
10.    Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru     “Dijamant” AD Zrenjanin.
11.    Donošenje Odluke o isteku mandata Internom revizoru g-dinu Slobodanu     Milosavljeviću.
12.    Donošenje Odluke o izboru Internog revizora za 2010. godinu.
13.    Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2010. godinu.
14.    Donošenje Odluke o davanju saglasnosti da se “Dijamant” AD Zrenjanin     kreditno     zaduži kod Eurobank EFG a.d. Beograd do maksimalnog iznosa     od  EUR     15.000.000,00.

Skupština akcionara donela je sledeće Odluke po navedenim tačkama dnevnog reda:
Po tački A.d.-1. doneta je  Odluka  kojom je za predsednika Skupštine akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin izabran  Ante Todorić, na mandatni period od 4.godine.
Po tački  A.d.-2. doneta je  Odluka  kojom je usvojen zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara  ”Dijamant” AD Zrenjanin, održane dana 26.10.2009. godine.
Po tački  A.d.-3. doneta je  Odluka  kojom su  usvojeni  finansijski Izveštaji “Dijamant” AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2009. godine: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički Anex, Napomene uz finansijske Izveštaje.
Po tački  A.d.-4. doneta je  Odluka  kojom je  usvojen Izveštaj o poslovanju za 2009. godinu i Izveštaj Upravnog odbora “Dijamant” AD Zrenjanin za 2009. godinu.
Po tački  A.d.-5. doneta je  Odluka  kojom je  usvojen Izveštaj revizora po osnovu obavljene revizije za 2009. godinu, preduzeća Baker Tilly WB revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb, u vezi sa finansijskim izveštajima za 2009. godinu.
Po tački A.d.-6. doneta je  Odluka  kojom je  usvojen Izveštaj Internog revizora Slobodana Milosavljevića, po osnovu obavljene revizije za 2009. godinu.
Po tački  A.d.-7. doneta je  Odluka  kojom  se  po iskazanom finansijskom rezultatu za 2009. godinu, celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 458.609.693,47 dinara usmerava  u neraspoređenu dobit.
Po tački  A.d.-8. doneta je  Odluka  kojom je  konstatovano  da je na ovoj sednici godišnje  Skupštine akcionara ”Dijamant” AD Zrenjanin ,istekao mandat dosadašnjim članovima Upravnog odbora ”Dijamant” AD Zrenjanin:  Puljić Ljerki,  Kešelj Slavici,  Lučić Tomislavu , Bokić Anđelku i  Đošić Gojku i isti su  po tom osnovu razrešeni  sa funkcije člana Upravnog odbora ”Dijamant” AD Zrenjanin.

Po tački  A.d.-9. doneta je  Odluka  kojom su  za članove Upravnog odbora “Dijamanta” AD Zrenjanin izaberani   i imenovani  : Puljić Ljerka, Kešelj Slavica, Bokić Anđelko, Lučić Tomislav, Đošić Gojko.
Po tački A.d.-10. doneta je  Odluka  kojom je  data saglasnosti na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru “Dijamant” AD Zrenjanin u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.
Po tački A.d.-11. doneta je  Odluka  kojom je  konstatovan istek mandata Internom revizoru  g-dinu Slobodanu Milosavljeviću iz Beograda.
Po tački A.d.-12. doneta je  Odluka  kojom je  za Internog revizora “Dijamant” AD Zrenjanin za 2010. godinu izaberan   i imenovan  g-din Slobodan Milosavljević iz Beograda.
Po tački A.d.-13. doneta je  Odluka  kojom su za  revizora  za 2010. godinu izaberana  preduzeća Baker Tilly WB revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb.
Po tački A.d.-14. doneta je  Odluka  kojom  je data  saglasnosti da se “Dijamant” AD Zrenjanin kreditno zaduži kod Eurobank EFG a.d. Beograd do maksimalnog iznosa od EUR 15.000.000,00.

“DIJAMANT” AD ZRENJANIN
Zamenik predsednika  Upravnog odbora
Kešelj Slavica

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]