Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za drugo polugodište 2009. Godine

Na osnovu odredaba člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik RS“ br. 100/2006 i 116/2006) i tačke 38.1. Osnivačkog akta Društva „Dijamant“ Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin (u daljem tekstu: „Dijamant“ AD Zrenjanin), Upravni odbor „Dijamant“ AD Zrenjanin, na sednici održanoj dana 06.11.2009. godine, doneo je, u skladu sa tačkom 39.6. Osnivačkog akta Društva sledeću:

I Z J A V U
O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2009. GODINE

1) Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB:
„Dijamant“ Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina, Zrenjanin,     ulica Temišvarski drum br. 14, matični broj: 08000344, PIB: 100655247.

2) Web site: www.dijamant.co.yu
E-mail adresa: slavica.keselj@dijamant.rs

3) Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:
BD 1044/2005 od 07.02.2005. godine

4) Pretežna delatnost (šifra i opis):
15420  – Proizvodnja rafiniranih ulja i masti

5) Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora:
Puljić Ljerka, predsednik Upravnog odbora;
Keselj Slavica, zamenik predsednika Upravnog odbora;
Lučić Tomislav, Radonjić-Petrović Dragijana i Bokić Anđelko – članovi Upravnog odbora.

6) DRUGO POLUGODIŠTE TEKUĆE PLANSKE GODINE PLANIRANO SA VOLUMENOM PLASMANA OD 87 956 TONA RAEALIZUJE SE U PROJEKTOVANOM OBIMUPROIZVODNJE  I PLASMANA SVIH ZNAČAJNIH TRANSAKCIJA OSTVARENIH KAO I BITNIH DOGADAJA,ZA PROIZVODE VIŠE FAZE FINALIZACIJE I DOPUNSKOG PROGRAMA DOK JE PLASMAN ULJA NIŽI U PERIODU  PRVOG KVATALA REALIZACIJE IZVEŠTAJNOG PERIODA USLED NASTALIH TRŽIŠNIH USLOVA OPTEREĆENIH RAZLIKAMA VREDNOVANIH GODIŠNJIH PROIZVODNJA .INVESTICIONI PROGRAM PODNOG SKLADIŠTA REALIZOVAN JE U CELOSTI TAKO DA KOMPANIJA IMA DODATNOG VISOKO STANDARDIZOVANOG SKLADIŠNOG PROSTORA ZA 50 000T MERKANTILNE ROBE.

Primerak ove Izjave „Dijamant“ AD Zrenjanin objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike i istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu (Beogradskoj berzi a.d. Beograd), na koje su uključene  akcije     društva.

U Zrenjaninu,
Dana 11.11.2009 godine
Delovodni broj: 30061

Za Upravni odbor „Dijamant“-a AD Zrenjanin
Zamenik Predsednika Upravnog odbora
Kešelj Slavica

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]