Zašto na svakoj flaši ulja Dijamant ne piše: Hranljivo Rafinisano Suncokretovo Ulje?

Zašto na svakoj flaši ulja Dijamant ne piše: Hranljivo Rafinisano Suncokretovo Ulje?

Pitanje:

Zašto na svakoj litarskoj flaši bilo kog ulja, pa i ulja Dijamant, piše: jestivo rafinisano suncokretovo ulje?

I štrumpf na torti je jestiv, ali nije hranljiv, tj. nije hrana.

Moje pitanje je zapravo, uzimajući napred navedeno u obzir, zašto na svakoj flaši ulja Dijamant ne piše: HRANLJIVO RAFINISANO SUNCOKRETOVO ULJE? TJ. ZAŠTO DIJAMANT ULJE NIJE HRANA?

 

Odgovor:

Poštovani da bih Vam odgovorio na pitanje, prvo bih da objasnim određene pojmove koji imaju veze sa Vašim pitanjem. Za svaki od pojmova vezanim za hranu, ishranu, namirnice i slično postoje široke definicije i stručna objašnjenja.

Međutim kada je reč o namirnicama koje se stavljaju na tržište ili se u prerađenom ili ne prerađenom obliku predviđaju za pripemu hrane obavezna je upotreba određenih fraza, pojmova i „rečenica“. Ta obaveza je regulisana propisima i standardima Republike Srbije (propis iz te oblasti su naravno usklađeni sa odgovarajućim svetskim propisima).  Reč je o propisima koji regulišu kriterijume kvaliteta pojedinih grupa namirnica, odnosno propisima o načinu deklarisanja tih namirnica (šta sme i šta mora da se napiše na etiketi proizvoda-namirnice).

Definicije za pojedine nazive koje proističu iz propisa i kao takve se moraju primenjivati

  1. Hrana jeste svaka supstanca ili proizvod, prerađena, delimično prerađena ili neprerađena, a namenjena je za ishranu ljudi ili se opravdano može očekivati da će se koristiti za ljudsku upotrebu, osim:

(1) hrane za životinje koje ne služe za proizvodnju hrane,

(2) živih životinja, ako nisu pripremljene za stavljanje u promet radi ishrane ljudi,

(3) biljaka pre žetve, berbe ili ubiranja plodova,

(4) medicinskih proizvoda,

(5) kozmetičkih proizvoda,

(6) duvana i duvanskih proizvoda,

(7) narkotika ili psihotropnih supstanci,

(8) ostataka (rezidua) i kontaminenata.

Hrana jeste i piće, guma za žvakanje, kao i bilo koja supstanca namenski dodata hrani tokom pripreme, obrade ili proizvodnje.

Hrana jeste i voda za piće, uključujući vodu u originalnoj ambalaži (stona voda, mineralna voda i izvorska voda), kao i voda koja se upotrebljava, odnosno dodaje tokom pripreme, obrade ili proizvodnje hrane.

Voda za piće jeste voda u originalnoj ambalaži i voda za javno snabdevanje stanovništva;

(Prema Zakonu o bezbednosti hrane; „Sl. glasnik RS“, br. 41/2009)

  1. Nutrijenti ili hranljive materije

Svaka namirnica odnosno hrana  je  sagrađena od hranljivih materija odnosno nutrijenata, koje obuhvataju belančevine, ugljene hidrate, masti, vitamine, mineralne materije i vodu. Sadržaj ovih osnovnih i drugih sastojaka (organskih jedinjenja) je različit u namirnicama, pa se one međusobom razlikuju po kvalitetu i senzornim osobinama.

            Belančevine i delimično masti su materije koje su od vitalnog značaja za osnovu ćelije (gradivne materije), dok ugljeni hidrati i masti služe kao pokriće energetskih potreba. Ne manje značajne su mineralne materije, vitamini i voda, kao opšti skup materija, koje u organizmu imaju mnogobrojne uloge, a jedna od najznačajnijih je zaštitna.

Da bi se optimalno zadovoljile čovekove fiziološke potrebe, pojedinim hranljivim materijama, hrana mora da ima određenu energetsku i biološku vrednost, što je uslovljeno vrstom, količinom i međusobnim odnosima pojedinih sastojaka namirnica.

Biološka ili nutritivna vrednost hrane određena je njenim osnovnim sastojcima koji učestvuju u metaboličkim procesima organizma i omogućavaju rast i razvitak organizma, obnovu istrošenih ćelija i stvaraju energiju.

Zaključak:

            Hranljivost namirnica je praktično određena prisustvom i dostupnošću pojedinih hranljivih materija u njoj.

Može se reći hrana je (prema gornjoj definiciji) ono šta jedemo, a hranjivost je osobina te hrane (šta sa tom hranom unosimo u organizam).

Znači Dijamantovo suncokretovo ulje je HRANA, a masnoće i vitamini su hranljive materije u njemu.

  1. Naziv hrane: Prema pravilniku o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane „Sl. glasnik RS“, br. 85/2013 i 101/2013), data je definicija

(10) propisani naziv hrane je naziv koji je propisan posebnim propisima kojima se uređuje hrana na koju se taj naziv odnosi.

U slučaju proizvoda Dijamanta AD primenjivaće se: Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za jestiva biljna ulja i masti, margarin i druge masne namaze, majonez i srodne proizvode („Sl.list SCG“, br.23/2006 i „Sl.glasnik RS“, br. 43/2013). Na osnovu ovog pravilnika mi smo upotrebili obavezujući naziv „JESTIVO RAFINISANO SUNCOKRETOVO ULJE“.

Na žalost, na tržištu Srbije se nađu i pojedina biljna ulja u čijem nazivu nije upotrebljena reč „jestivo“ i ako je to obaveza, a prodaju se u delovima prodavnice gde je hrana, a pogotovo preko tzv. Biošopova. Tako deklarisana ulja najčešće nisu jestivog kvaliteta i kupci se dovode u zabludu. Na primer, ako se za ulje lana ne napiše da je jestivo, odmah se podrazumeva da je reč o ulju za impregnaciju drveta tzv „firnajzu“.

Predrag Nenin, spec. mikrobiolog

Menadžer upravljanja kvalitetom

i zaštite životne sredine

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]