Poziv za vanrednu skupštinu akcionara “Dijamant” AD zrenjanin

U skladu sa tačkom 19.1. Osnivačkog akta društva “Dijamant“ AD Zrenjanin i Odluke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara “Dijamant“ AD Zrenjanin donete dana 13.09.2011. godine od strane Upravnog odbora “Dijamant” AD Zrenjanin upućuje se:

P O Z I V
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA “DIJAMANT” AD ZRENJANIN
Šifra delatnosti: 1041 Proizvodnja ulja i masti

Vanredna Skupština akcionara “Dijamant“ AD Zrenjanin održaće se u četvrtak 29.09.2011. godine sa početkom u 12:00 časova u Zrenjaninu u ”Dijamantu” AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, Sala  za sastanke u Upravnoj zgradi.

Za sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1.    Usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2011. godine;
2.    Donošenje Odluke o usvajanju odobrenih Konsolidovanih finansijskih izveštaja “Dijamant” Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2010. godinu;
3.    Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o., Bulevar Despota Stefana 12, Beograd, od 22.08.2011. godine, po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja “Dijamant” Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2010. godinu.

Na osnovu tačke 23.1. Osnivačkog akta Društva “Dijamant” AD Zrenjanin “Dan utvrđivanja akcionara” je 13.09.2011. godine, kada je od strane Upravnog odbora “Dijamant” AD Zrenjanin doneta Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara “Dijamant“ AD Zrenjanin.

Na osnovu tačke 19.3. Osnivačkog akta Društva “Dijamant“ AD Zrenjanin uz ovaj Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara daju se predlozi sledećih Odluka za glasanje na Skupštini:

AD.1. Predlaže se Skupštini akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2011. godine.
AD.2 Predlaže se Skupštini akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju odobrenih Konsolidovanih finansijskih izveštaja “Dijamant” Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2010. godinu, koji obuhvataju: Konsolidovani bilans stanja na dan 31.12.2010. godine; Konsolidovani bilans uspeha u periodu od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine; Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine; Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine; Konsolidovani statistički Anex za 2010. godinu; Napomene uz Konsolidovane finansijske izveštaje za poslovnu 2010. godinu.
AD.3 Predlaže se Skupštini akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o., Bulevar Despota Stefana 12, Beograd, od 22.08.2011. godine, po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja “Dijamant” Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2010. godinu.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Osnivačkim aktom “Dijamant” AD Zrenjanin, pravo učešća u Skupštini akcionara imaju svi akcionari. Pravo glasa na Skupštini akcionara imaju svi akcionari koji imaju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa zakonom. Akcionar može dati punomoćje u pismenoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište društva u Zrenjaninu, Temišvarski drum br.14, najkasnije na dan koji prethodi danu održavanja Skupštine akcionara, radi utvrđivanje konačne liste lica koja će biti prisutna na Skupštini akcionara i utvrđivanja broja glasova kojim raspolažu.

Društvo obezbeđuje, svakom akcionaru koji to zahteva kopiju Konsolidovanih finansijskih izveštaja “Dijamant“ Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava, kopiju Izveštaja nezavisnog revizora i predloge Odluka o kojima se odlučuje na sednici Skupštine. Akcionari mogu kopije materijala dobiti ili izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine akcionara u sedištu društva, Zrenjanin, Temišvarski drum br.14 u redovno radno vreme od 8:00-16:00 časova u prostorijama Službe pravnih poslova.

Ovaj poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/2006) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br.100/2006 i 116/2006)

DIJAMANT AD Zrenjanin Broj: 23281 Dana: 13.09.2011.

Predsednik Upravnog odbora
Puljić Ljerka dipl.ecc

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]