Održavanje godišnje skupštine akcionara 2011

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl.glasnik RS” br.47/2006), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa (“Sl. glasnik RS” br.100/2006 i 116/2006)

“DIJAMANT” AKCIONARSKO DRUŠTVO

ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN

Šifra delatnosti: 1041 Proizvodnja ulja i masti

ovim putem objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽAVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

“Dijamant” Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, Temišvarski drum br.14, održao je dana 30.06.2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Zrenjaninu u Sali za sastanke u Upravnoj zgradi “Dijamanta” AD Zrenjanin, Temišvarski drum br.14, godišnju Skupštinu akcionara, sa sledećim dnevnim redom:
 1. Usvajanje Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin održane dana 14.12.2010. godine.
 2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja “Dijamant” AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2010. godine.
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2010. godinu i Izveštaja Upravnog odbora za 2010. godinu.
 4. Donošenje Odluke o usvajanju  Izveštaja revizora Baker Tilly WB revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb po osnovu obavljene revizije za 2010. godinu.
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja internog revizora g-dina Slobodana Milosavljevića po osnovu obavljene revizije za 2010. godinu.
 6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2010. godinu.
 7. Donošenje Odluke o isteku mandata članovima Upravnog odbora “Dijamant” AD Zrenjanin.
 8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Upravnog odbora “Dijamant” AD Zrenjanin.
 9. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru “Dijamant” AD Zrenjanin.
 10. Donošenje Odluke o isteku mandata Internom revizoru g-dinu Slobodanu Milosavljeviću.
 11. Donošenje Odluke o izboru Internog revizora za 2011. godinu.
 12. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2011. godinu.
 13. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti da se “Dijamant” AD Zrenjanin kreditno zaduži kod zajmodavca EFG New Europe Funding B.V, Netherlands, garantora Eurobank EFG a.d. Beograd, do maksimalnog iznosa od EUR 15.000.000,00.
 14. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti da se “Dijamant” AD Zrenjanin kreditno zaduži kod Raiffeisen banke AD Beograd, u iznosu od EUR 25.000.000,00.
Skupština akcionara donela je sledeće Odluke po navedenim tačkama dnevnog reda:
Po tački A.d.1. doneta je Odluka kojom je usvojen Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara ”Dijamant” AD Zrenjanin, održane dana 14.12.2010. godine.
Po tački A.d.2. doneta je Odluka kojom su usvojeni finansijski Izveštaji “Dijamant” AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2010. godine: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički Anex, Napomene uz finansijske Izveštaje.
Po tački A.d.3. doneta je Odluka kojom je usvojen Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu i Izveštaj Upravnog odbora “Dijamant” AD Zrenjanin za 2010. godinu.
Po tački A.d.4. doneta je Odluka kojom je usvojen Izveštaj revizora po osnovu obavljene revizije za 2010. godinu, preduzeća Baker Tilly WB revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb, u vezi sa finansijskim izveštajima za 2010. godinu.
Po tački A.d.5. doneta je Odluka kojom je usvojen Izveštaj Internog revizora Slobodana Milosavljevića, po osnovu obavljene revizije za 2010. godinu.
Po tački A.d.6. doneta je Odluka kojom se po iskazanom finansijskom rezultatu za 2010. godinu, celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 341.804.038,49 dinara usmerava u neraspoređenu dobit.
Po tački A.d.7. doneta je Odluka kojom je konstatovano da je na ovoj sednici godišnje Skupštine akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin, istekao mandat dosadašnjim članovima Upravnog odbora ”Dijamant” AD Zrenjanin: Puljić Ljerki,  Kešelj Slavici,  Lučić Tomislavu, Bokić Anđelku i Đošić Gojku i isti su po tom osnovu razrešeni sa funkcije člana Upravnog odbora ”Dijamant” AD Zrenjanin.
Po tački A.d.8. doneta je Odluka kojom su za članove Upravnog odbora “Dijamanta” AD Zrenjanin izabrani   i imenovani: Puljić Ljerka, Kešelj Slavica, Bokić Anđelko, Lučić Tomislav, Đošić Gojko.
Po tački A.d.9. doneta je Odluka kojom je data saglasnosti na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru “Dijamant” AD Zrenjanin u celosti u tekstu kako je dat u prilogu Odluke.
Po tački A.d.10. doneta je Odluka kojom je konstatovan istek mandata Internom revizoru g-dinu Slobodanu Milosavljeviću iz Beograda.
Po tački A.d.11. doneta je Odluka kojom je za Internog revizora “Dijamant” AD Zrenjanin za 2011. godinu izabran i imenovan g-din Slobodan Milosavljević iz Beograda.
Po tački A.d.12. doneta je Odluka kojom su za revizora za 2011. godinu izabrana preduzeća Baker Tilly WB revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb.
Po tački A.d.13. doneta je Odluka kojom je data saglasnosti da se “Dijamant” AD Zrenjanin kreditno zaduži kod zajmodavca EFG New Europe Funding B.V, Netherlands, garantora Eurobank EFG a.d. Beograd do maksimalnog iznosa od EUR 15.000.000,00.
Po tački A.d.14. doneta je Odluka kojom je data saglasnosti da se “Dijamant” AD Zrenjanin kreditno zaduži kod Raiffeisen banke AD Beograd, u iznosu od EUR 25.000.000,00.
“DIJAMANT” AD ZRENJANIN
Zamenik predsednika Upravnog odbora
Kešelj Slavica
Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]