Izveštaj o bitnom događaju – Sazivanje godišnje skupštine akcionara

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. glasnik RS” br. 47/2006), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa (“Sl. glasnik RS” br. 100/2006 i 1116/2006)

 

“DIJAMANT” AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN

 

ovim putem objavljuje

 

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

 

U skladu sa tačkom 19.1. Osnivačkog akta društva “Dijamant” Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin (u daljem tekstu: “Dijamant” AD Zrenjanin), Upravni odbor “Dijamant” AD Zrenjanin doneo je dana 28.05.2007. godine, pod brojem 14515/11, Odluku o sazivanju godišnje Skupštine akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin.

I Saziva se godišnja Skupština akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin, za petak 29.06.2007. godine, u sali bioskopa “Cinema” u Zrenjaninu, ulica Kralja Petra I br. 4, sa početkom u 12,00 časova.

II Utvrđeni dnevni red godišnje Skupštine je sledeći:

1. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju Zapisnik i članova Komisije za glasanje;
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2006. godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja “Dijamant”-a AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2006. godine;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2006. godinu sa Izveštajem o radu Upravnog odbora “Dijamant”-a AD za 2006. godine;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd i Discordia Audit d.o.o. Zagreb po osnovu obavljene revizije za 2006. godinu u vezi sa finansijskim Izveštajima za 2006. godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Internog revizora Slobodana Milosavljevića po osnovu obavljene revizije za 2006. godinu.
7. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti za 2006. godinu;
8. Donošenje Odluke o isteku mandata članova Upravnog odbora Društva;
9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva;
10. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru Društva;
11. Donošenje Odluke o isteku mandata Internog revizora;
12. Donošenje Odluke o izboru Internog revizora za 2007. godinu;
13. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2007. godinu.

III Na osnovu tačke 19.3. Osnivačkog akta društva “Dijamant” AD Zrenjanin, uz Saziv godišnje Skupštine daju se predlozi sledećih odluka:
A.d.-3.
Predlaže se Skupštini akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju odobrenih finansijskih Izveštaja “Dijamant” AD Zrenjanin, sa stanjem na dan 31.12.2006. godine.
A.d.-4.
Predlaže se Skupštini akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2006. godinu sa Izveštajem o radu Upravnog odbora “Dijamant”-a AD Zrenjanin za 2006. godinu.
A.d.-5.
Predlaže se Skupštini akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Izveštaja Revizora po osnovu obavljene revizije za 2006. godinu, preduzeća Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd i Discordia Audit d.o.o. Zagreb, u vezi sa finansijskim izveštajima za 2006. godinu.
A.d.-6.
Predlaže se Skupštini akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Izveštaja Internog revizora Slobodana Milosavljevića, po osnovu obavljene revizije za 2006. godinu.
A.d.-7.
Predlaže se Skupštini akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin, da po iskazanom finansijskom rezultatu za 2006. godinu iz ostvarene neto dobiti u iznosu od 1.050.169.943,87 dinara odobri plaćanje dividende u ukupnom iznosu od 49.047.300,00 dinara, što po jednoj akciji iznosi 180,00 dinara u bruto iznosu.
Predlaže se Skupštini akcionara da se u neraspoređenu dobit usmeri 1.001.122.643,87 dinara.
Pravo na dividendu ima akcionar koji to svojstvo ima na dan donošenja ove Odluke (“Dan dividende”).
A.d.-9.
Predlaže se Skupštini akcionara “Dijamant”-a AD Zrenjanin da za članove Upravnog odbora “Dijamant”-a AD Zrenjanin imenuju:
1. Puljić Ljerka
2. Lučić Tomislav
3. Kešelj Slavica
4. Radonjić-Petrović Dragijana
5. Bokić Anđelko
A.d.-12.
Predlaže se Skupštini akcionara “Dijamant”-a AD Zrenjanin da se za Internog revizora “Dijamant” AD Zrenjanin za 2007. godinu imenuje Slobodan Milosavljević iz Beograda, sa stanom u ulici Petra Martinovića br. 29.
A.d.-13.
Predlaže se Skupštini akcionara “Dijamant”-a akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin izbor revizora:
– Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd
– Discordia Audit d.o.o. Zagreb.

IV U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Osnivačkim aktom društva “Dijamant” AD Zrenjanin, pravo učešća na Skupštini akcionara imaju svi akcionari. Pravo glasa na Skupštini akcionara imaju svi akcionari koji imaju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika, u skladu sa zakonom. Akcionar može dati punomoćje u pismenoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacioma o broju, vrsti i klasi posedovanjih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja Sekretaru društva, u sedište Društva, u Zrenjaninu, ulica Temišvarski drum br. 14, najkasnije na dan koji prethodi danu održavanja Skupštine, radi utvrđivanja konačne liste lica koja će biti prisutna na Skupštini i utvrđivanja broja glasova kojim raspolažu.

V Društvo obezbeđuje kopiju Finansijskih Izveštaja, Izveštaja o poslovanju za 2006. godinu sa Izveštajem o radu Upravnog odbora, Izveštaja revizora, Izveštaja Internog revizora, predloga Odluka o kojima se odlučuje na sednici Skupštine, svakom akcionaru koji to zahteva. Akcionari mogu kopije materijala dobiti ili izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine, u sedištu Društva, Zrenjanin, ulica Temišvarski drum br. 14, u redovno radno vreme od 8,00 do 16,00 časova, u prostorijama Sektora pravnih i opštih poslova.

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Puljić Ljerka, dipl. ecc.

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]