Izveštaj o bitnom događaju održavanje vanredne skupštine akcionara

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl.glasnik RS” br.47/2006), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa (“Sl.glasnik RS” br.100/2006, 116/2006, 37/2009)

“DIJAMANT” AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN

Šifra delatnosti:15420 Proizvodnja rafinisanih ulja i masti ovim putem objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽAVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

“Dijamant” Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina iz Zrenjanina, ulica  Temišvarski drum br.14., održao je dana 26.10.2009. godine u prostorijama bioskopa “Cinema” u ul. Kralja Petra I br. 4 u Zrenjaninu sa početkom u 13,00 časova, vanrednu Skupštinu akcionara, sa sledećim:

Dnevnim redom:

1.    Usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 25.06.2009. godine,

2.    Usvajanje Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara održane dana 03.08.2009. godine,

3.    Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja “Dijamant” Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava sa stanjem na dan 31.12.2008. godine,

4.    Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o., Bulevar Despota Stefana 12, 11000 Beograd, po osnovu obavljene revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja “Dijamant” Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava sa stanjem na dan 31.12.2008. godinu.

Po tački 1. dnevnog reda Skupština akcionara jednoglasno je donela Odluku kojom je usvojila Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 25.06.2009. godine.

Po tački 2. dnevnog reda Skupština akcionara jednoglasno je donela Odluku kojom je usvojila Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara održane dana 03.08.2009. godine.

Po tački 3. dnevnog reda Skupština akcionara jednoglasno je donela Odluku kojom je usvojila odobrene konsolidovane finansijske izveštaje “Dijamant” akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava koji obuhvataju: Konsolidovani bilans stanja na dan 31.12.2008. godine, Konsolidovani bilans uspeha u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine, Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine, Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine, Konsolidovani statistički Anex za 2008. godinu, Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje za 2008. godinu.

Po tački 4. dnevnog reda Skupština akcionara jednoglasno je donela Odluku kojom je usvojila Izveštaj nezavisnog revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o., Bulevar Despota Stefana 12, 11000 Beograd, od 24.09.2009. godine o obavljenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja “Dijamant” Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava koji obuhavataju: Konsolidovani bilans stanja na dan 31.12.2008. godine, Konsolidovani bilans uspeha u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine, Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine, Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine, Pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz konsolidovane finansijske izveštaje za 2008. godinu.

“DIJAMANT” AD ZRENJANIN
Sekretar Društva,

Torbica Emilija, dipl. prav.

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]