Izveštaj o bitnom događaju – Održana vanredna Skupština akcionara Dijamanta 03.08.2009.

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. glasnik RS” br. 47/2006), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa(“Sl.glasnik RS” br. 100/2006 , 116/2006,37/2009)

“DIJAMANT” AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN

Šifra delatnosti:15420 Proizvodnja rafinisanih ulja i masti

ovim putem objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

“Dijamant” Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina iz Zrenjanina, ulica  Temišvarski drum br.14., održao je dana 03.08.2009 godine u prostorijama bioskopa “Cinema” u ul. Kralja Petra I br. 4 u Zrenjaninu sa početkom u 13,00 časova ,vanrednu Skupštinu akcionara, sa sledećim:

Dnevnim redom:

  1. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduzenje “DIJAMANT” AD Zrenjanin kod RI Eastern European Finance B.V. Holandija za iznos od EUR 22.100.000,00.
  2. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduzenje “DIJAMANT” AD Zrenjanin kod Raiffeisen Banka  a.d. Beograd  za iznos od EUR 11.000.000,00.
  3. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti da “Dijamant” AD Zrenjanin potpiše Dijamant Guarntee Agreement kojim će garantovati za obaveze “Frikom” AD Beograd i “Nova Sloga” AD Trstenik po Ugovoru Loan Agreementu između “Frikom” AD Beograd, “Nova Sloga” AD Trstenik i Internacional Finance Corporation, za iznos kredita od 40.000.000,00 EUR.

Po tački 1. dnevnog reda Skupština akcionara jednoglasno je donela Odluku kojom je  dala saglasnost  da se “DIJAMANT” AD Zrenjanin  kreditno zaduži kod RI Eastern European Finance B.V. Holandija za iznos od EUR 22.100.000,00.
Po tački 2. dnevnog reda Skupština akcionara jednoglasno je donela Odluku kojom je  dala saglasnost  da se “DIJAMANT” AD Zrenjanin  kreditno zaduži kod Raiffeisen Banka  a.d. Beograd  za iznos od EUR 11.000.000,00.
Po tački 3. dnevnog reda Skupština akcionara jednoglasno je donela Odluku kojom je dala saglasnost da “Dijamant” AD Zrenjanin potpiše Dijamant Guarntee Agreement kojim će garantovati za obaveze “Frikom” AD Beograd i “Nova Sloga” AD Trstenik po Ugovoru Loan Agreementu između “Frikom” AD Beograd, “Nova Sloga” AD Trstenik i Internacional Finance Corporation, za iznos kredita od 40.000.000,00 EUR.

“DIJAMANT” AD ZRENJANIN
Sekretar Društva,
Torbica Emilija, dipl. prav.
Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]