Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za drugo polugodište 2011

Na osnovu člana 67. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih instrumenata (“Sl.glasnik RS” br.47/06), člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Sl.glasnik RS” br.100/2006, 116/2006 i 37/2009) i tačke 38.1. Osnivačkog akta Društva “Dijamant” Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, a u skladu sa tačkom 39.6. Osnivačkog akta Društva, Upravni odbor “Dijamant” AD Zrenjanin, dana 09.11.2011. godine doneo je sledeću:

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za drugo polugodište 2011. Godine

  1. Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB:
    “Dijamant” Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina, Zrenjanin, ulica Temišvarski drum br.14, matični broj: 08000344, PIB: 100655247.
  2. Web site: www.dijamant.rs, E-mail adresa: slavica.keselj@dijamant.rs
  3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata: BD 1044/2005 od 07.02.2005. godine
  4. Pretežna delatnost (šifra i opis): 1041 – Proizvodnja ulja i masti
  5. Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora: Puljić Ljerka, predsednik Upravnog odbora; Keselj Slavica, zamenik predsednika Upravnog odbora; Lučić Tomislav, Đošić Gojko i Bokić Anđelko – članovi Upravnog odbora.
  6. Za drugo polugodište 2011. godine planiran je promet roba od 94.698 tona. U prva četiri meseca ostvaren je promet od 61.588 tona.

Po osnovu prometa planiranog perioda, planiran je prihod od 6,92 milijardi dinara, dok je realizovan 4,35 milijardi dinara za izveštajni period od četiri meseca drugog polugodišta.
Za izveštajni period drugog polugodišta, ostvareni prihodi su iznad nivoa planiranih prihoda, a fizički obim realizacije je takođe iznad planiranog.

Primerak ove Izjave “Dijamant” AD Zrenjanin objavljuje na svojoj Web stranici i u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike i istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu (Beogradskoj berzi a.d. Beograd), na koje su uključene  akcije društva.

U Zrenjaninu, Dana 09.11.2011. godine Delovodni broj: 33265/1/1

Za Upravni odbor “Dijamanta” AD Zrenjanin
Zamenik Predsednika Upravnog odbora
Kešelj Slavica

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]