Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva 2010

Na osnovu odredaba člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Službeni glasnik RS” br. 100/2006 i 116/2006) i tačke 38.1. Osnivačkog akta društva “Dijamant” Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin (u daljem tekstu: “Dijamant” AD Zrenjanin), Upravni odbor “Dijamant” AD Zrenjanin, na sednici održanoj dana 14.05.2010. godine, doneo je:

I Z J A V U
O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2010. GODINE

1) Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB: “Dijamant” Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina, Zrenjanin, ulica Temišvarski drum br.14, matični broj: 08000344, PIB: 100655247.

2) Web site: www.dijamant.rs
E-mail adresa: slavica.keselj@dijamant.rs

3) Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:
BD 1044/2005 od 07.02.2005. godine

4) Pretežna delatnost (šifra i opis):
15420  – Proizvodnja rafiniranih ulja i masti

5) Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora:
Puljić Ljerka, predsednik Upravnog odbora; Keselj Slavica, zamenik predsednika   Upravnog odbora; Lučić Tomislav, Đošić Gojko i Bokić Anđelko – članovi     Upravnog odbora.

6) Za prvo polugodište 2010. godine planiran je promet roba od 71.627 tona, u     prvih četiri meseca ostvaren je promet od 52.400 tona. Po osnovu prometa planiranog perioda planiran je prihod od 4,21 mil.dinara, dok je realizovan u tekućoj godini 2,83 miliona za izveštajni period od četiri meseca. Izveštajni period prvog polugodišta je na nivou planiranih prihoda, a kod fizičkog obima realizacije proizvodnih grupa zabeležio je pozitivan rast izuzev proizvoda biljne masti koja je niža u odnosu na planirani obim. Bitan događaj u poslovanju za tekuću godinu nismo imali.

Primerak ove Izjave “Dijamant” AD Zrenjanin objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike i istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu (Beogradskoj berzi a.d. Beograd), na koje su uključene  akcije     društva.

U Zrenjaninu,
Dana 14.05.2010. godine
Delovodni broj: 11865/8/1

Zamenik Predsednika Upravnog odbora
Kešelj Slavica

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]