Odluke Skupštine i informacija o usvajanju Godišnjeg izveštaja, Godišnjeg konsolidovanog izveštaja i donošenju Odluke o raspodeli dobiti

Odluke Skupstine akcionara 14, 15 i 16 Informacija o usvajanju Godisnjeg izvestaja, Godipnjeg kons.izvestaja i donosenju Odluke o raspodeli dobiti

Dopuna objave rezultata glasanja i odluka donetih na Skupštini akcionara 28.06.2012.

Osnivacki akt Dijamant AD Zrenjanin Poslovnik o radu Skupstine Dijamant AD Zrenjanin Statut Dijamant AD Zrenjanin Kodeks korporativnog upravljanja Dijamant...

Dopuna dnevnog reda za redovnu Skupštinu akcionara zakazana za 28.06.2012. godine

Odluka o dopuni Dnevnog reda za redovnu Skupstinu akcionara 28. VI 2012. Predlog dopune Dnevnog reda

Poziv akcionarima Dijamant AD Zrenjanin za održavanje redovne Skupštine akcionara zakazane za 28.06.2012. godine, sa materijalom za sednicu Skupštine

Materijali za sednicu skupštine: Finansijski izveštaji 2011 Izjava za zavisna pravna lica koja se konsoliduju 2011 Konsolidovani Finansijski izveštaji 2011...

Poziv akcionarima Dijamant AD Zrenjanin za održavanje redovne Skupštine akcionara zakazane za 28.06.2012. godine, sa materijalom za sednicu Skupštine

Materijali za sednicu skupštine: Finansijski izveštaji 2011 Izjava za zavisna pravna lica koja se konsoliduju 2011 Konsolidovani Finansijski izveštaji 2011...

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za drugo polugodište 2011

Na osnovu člana 67. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih instrumenata (“Sl.glasnik RS” br.47/06), člana 5....