Materijal za vanrednu sednicu Skupštine akcionara zakazanu za 13.11.2012.

Predlog izvršnog odbora Dijamant AD Zrenjanin Prilog Odluke 1 Prilog Odluke 5 – Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu Prilog Odluke...

Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu i Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu

Polugodisnji izvestaj za 2012.godinu Polugodisnji konsolidovani izvestaj za 2012.godinu

Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara 2012

Zapisnik skupstine Dijamant AD 07.2012.

Odluke Skupštine i informacija o usvajanju Godišnjeg izveštaja, Godišnjeg konsolidovanog izveštaja i donošenju Odluke o raspodeli dobiti

Odluke Skupstine akcionara 14, 15 i 16 Informacija o usvajanju Godisnjeg izvestaja, Godipnjeg kons.izvestaja i donosenju Odluke o raspodeli dobiti

Dopuna objave rezultata glasanja i odluka donetih na Skupštini akcionara 28.06.2012.

Osnivacki akt Dijamant AD Zrenjanin Poslovnik o radu Skupstine Dijamant AD Zrenjanin Statut Dijamant AD Zrenjanin Kodeks korporativnog upravljanja Dijamant...